76

ی

ی ی ی یی ی یی ‌ ‌ ی ی Ҙی ی 10 ی 19 ی: . « ی ‌ی (ی‌یی) ی ȍ‌ . ی ( ) ی ی ی یی یی ی ی ی‌ی () ی ی‌ی ی 248 یی: . « ی ی ی‌ی ی ی ی ی ‌ ‌‌ ی ی 3 ی Ș یی ی یی ی (‌ ی) یی یی . ی ی ی ی 41 2 ی‌ی یی: . «ی یϡ ی ی ی یϡ ی ی ی 252 2 ی یی: . «ی ی () یی ی 15 یی: . « ی ی ی ‌ ی یی ی 21 31 یی: . «یی ی (‌ی ͘) ی ی ی ی ی ( ʘ ی) ی ی . ی یی (‌ی) ی ݘ ی 32 ی 42 یی: . «یی ی ј ی‌ی ی ј ی

ی ی ی ی ی ی‌ی ی ی ی ی ی ی 7 27 13 . « () یی ی‌ی (‌ی) ی ی 132 20 . « ی‌ی (‌ی) ی ی ی‌ی 5 ی 21 یی: . « ی ی ی ی . ی ی ی‌ی ی ی ی ی ی ی ()

ی 38 13 ی 78 () 40 یی: . «ی یی ی‌ی (‌ی) ی‌ () ().» ی 59 17 یی: . «ی ی ی () ی ی ی ی ی‌. ی 34 26 . « ѐ : ی () ی

ی 90 94 17 یی: . «: ѐ ی ی‌ی ی ی ‌ی ی ی ی . «ی ی ی ی ی . «ی ‌ی یی ی یی ی () ʐ یی . «ی ‌ی ی ی ی ی ی ی ی‌ی ی ‌ی ی ی ی یی. Ȑ ی . ی ی ی ‌ . «ی ی ی ی ی ی یی ϡ ی ی () ی یϿی ‌ی ی . ی 88 17 یی: . «ǐ ی ی ی یϺ ǐэ ی ی Ϙ ی ی 23 2 یی: . «ǐ ی ‌ی Ԙ یϡ ‌ی یی. ǐ ییی ی یی

ی ی ی ی. یی ی یی یی . ǐ یی ی ی ǐ ی ی ی 3 ی ی ‌ . Ș ی ( ) Ș .

ی 10 12 27 ی یی: . «ی ی. ی ی ј ی ی ی . « ی‌ Ș ی ύ یی ی ی. 9 ی () ی . ‌ی یی یی 133 7 یی: . « ԁ ‌ () ی. ی ʘ ی. ( ) ی ی 130 7 یی: . « ύ Ԙی‌ ی ی ی ی 63 26 یی: . « ی ی ی ی ی . ی Ԙ ѐی 3 6 9: 4 2 16 21: 8 6 9 18: 9 4 22: 10 5: 11 21: 14 ( ی) یی. ی ی .

ی 49 ‌ یی یی : . « ی Ԙ ی ی () ‌ی ی ( ی ی) ی (ی ύ یی ی ) ی () ی یی ی یی یی. ی 110 5 یی.