63


ی

ی 31 ( 4) یی: . «ǐ ѐی ی ‌ی ی ی ی‌ی یییی یی ی ϐ ی ی 122 یی: . «ی ی ‌ی یی ی . ی یی . ی ʐ ی 56 یی: . «Ȑ ϐی ی ی یی ی ‌. ǐ ی ی Ș ‌ ی ϐ یی 66 () یی: . «Ȑ ϐی ی ی یی ی ‌ ی‌ی ی ی . ی ی ی ی 90 16 یی: . « یی ی ی ǁ ( ) ی ی ی ی ی ی ی . ی 14 20 یی: . « () . ی (ی ی ی ی ی) ی . ی ϐی ( ی ی) Ș. ی ی ی ی ی 45 29 یی: . « ی ȁѡ ی ǁ یی یϡ И () ѐ ی ی 88 ( 11) یی: . « ی ی . یی ی ی ی. ی ی () ی 87 ی: . «ی ی ϐی ی ј ی ی یی ی» . « ی‌ی یی ی . ی ی. ی 62 ( 11) یی: : . « ی ی ی. ی ϐی ϐی ی ی یی» . ی ی ی یی . ی ی ی ی ی ǡ ی . ی ی 54 ی ( 21) یی: . « ی Ԙی ‌یی ی ی Ș ی ی یی ی . ی 68 5 یی: . «Ȑ ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی. ی 63 ( 5) یی: . « ǁ یی ǁ ی ی‌Ͽ ی ی

ی ی یی ی. ‌ی ی‌ی. ی ی 77 یی: . «Ȑ ی ی ( ی ‌ی) ی ‌ی یی یی ی‌ی یی ی یی ی ی یی ‌ی ی . ی 8 ی ی‌ ی‌ی: : ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی یی ... « : ǘ ی ی‌یϡ ی ی ی ی ی ( ) ییϡ یϺ ی ی‌ϡ ی ی یϡ ی‌ی ی‌یϡ ی Ԙ () یϡ ی ی ȁ ϡ ...» ی ی 11 یی: ی ی ی: ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی . « 3 ی یی ی : ی ʡ ی ی ی ی ی ی ی ی‌ی ی ی ی ی ی ی

ی ی ی یی ی ی . ی ی ǐ ی ی یی ی ی . ی ی ( 18) ی یی: . «Ȑ ی ( ی ی ی ی ȍ ی) ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ( Ș) ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی 116 ( 11) یی: . « ی ی ی ی ی ی یϿ!!» . ی 73 ( 5) یی: . «ی یی . ی ی ی . ǐ ی یی یی ǘی یی یʿ