39

ی ی ͘ ی ی ی ی ی یی ǘ . یی ی 25 ی ( 57) یی: . «ی ی ی‌ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی 51 ( 23) ی یی: . «ی ی ی‌ی ǘ ی ی ی Șی. ی یی ی ی 24 25 ( 70) یی: * . « Ґ ی ی ی 64 ( 3) یی: . «Ȑ ی یی ی ‌ی ی ی ی ی یی ی () ی (ϐی ی ی) یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ‌ . ی یی ی ی یی . ی ی ی ی ‌ ی یی ی ی ی یی ی ی ی‌ ی ϐ ی ی ی ی یی ی.

ی ی ی ی ی ݘی ی ی ی یی ǘ ی ی ی ͘ ی ی . ی 125 ( 16) یی: . « ͘ ( () ی ) ی ی ی ʐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ݘی ی ی ی ی یی ǘ . ی 108 ی ( 12) یی: . «Ȑ ی . ی ( ی یی ǘ) ی‌. ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی یی یی ی ی یی ی یی ǘ . یی ی ی ‌ . ی 34 ( 41) یی: . «ی ی ی ی. ی ی ی . ی ی ی ی ی‌ی ی یی ی 35 یی: . « ی ( ) ی. ی ی ی‌ ѐی

ی یی ی 33 یی: . « ی ی () ( ی ی ͘ ) ی» ی 7 ( 61) یی: . « ی ی ی 23 ( 3) یی: . «ی ی ‌ی ی (ی ی ) یی ی ی ی ی ͘ ی یϿ» ǘ ی 75 « ی ی » ی « ی ی ی ݘ ی ی ѐ ی ی ی. ی ݘ ی ی ی ی. ی 170 ( 2) یی: . «ی () ( ی ی) یی ی یی یی (ی ی) یی یی. ǐэ یی ی ی ی ی‌ی ی ݘ ی ی . ی ی ی. ی 10 ( 49) یی: . « ی «) . ی ی ی ی ی‌ی ی ʘی ی. ی ( ی ی) ی ی 103 ( 3) یی: . «ی ی (یی ) ی (ȍی) ύ ی ی ی ی ی ی ی . ی 3 ( 7) یی: . « ی یی ی. یی ی یی ی ی ی ی یی ی . ی 31 32 ( 30) یی: . « јیی ی ‌ ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی یی ј . ی ی ی یی . ی 44 53 « ی ͘ ی ی ی‌ ی ی «ی ͘ ی ی‌ ی 13 ی ( 42) یی: . « ی ی یی ی . یی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ύ ی. ی یی یی ی јی ی ی ی ی ‌ ی ‌ Ș.

ی 31 ( 4) یی: . «ǐ ی‌ی ی ‌ی ی ی ی‌ی یی ی ی ی ی ی ی یی ǘ ی .