18

یی

ی یی «یی: ی» ی 3: 7 یی: . « ی (یی ) یی ی یی ی یی ی. ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی . یی ی ی ͘ ی ی . ی ی ی ی « ی (یی ی: ی: ) یی ی ی ͘ یی ی ی ی یی ی ی یی ǐ ی ی ی ی ی ی 20: 73 یی: . « یی ی ی ی ͘ ی ی ی. ی 82: 4 ی 24: 47 یی: . «ی ی ی‌Ͽ» یی یی ݘ . ی ی ݘ ǐ ی ی ی یی ی ݘ ی . ی ی‌ یی ی ی ѐ ی ی ѐ ی 3 ی یی: ی ی ی ی . «ی ی ی ݘ یی ی ی ی ی ی ی ی . یی: «ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ݘ ی ی ی ی ی ی ی 3: 7 یی یی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی. ͘ ی یی ی ͘ یی ͘ ی ‌ ی ی ی ی ͘ . ی ی ی یی یی ی‌ی ی یی یی ی ی 43 44: 25 یی: . «ی ی یی ی‌ی ی ( ) یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ј یϿ сی ‌ی 23: 45 ی ی. ی 120: 2 یی: . «ǐ ی ی (ی ی) یی ی ی ی یی Ș ی ی 145 37 یی. ی 38 39: 2 یی: . * . «ی ی (ی) ی ی ی ‌ یی ی ‌ی. ی ی . ی ی 123: 20 یی. ی 21: 24 یی: . «ی ی ی یی ی. ی ی یی ی ی ǁ یی 168 208: 2 142: 6 ی. ی 82 85: 38 یی: * * * . «ی ی ی. ϐ . یی ی ی یی: ی ی ی 18: 45 ی یی: . « یی ی ی. یی یی ی ی ی یی یϡ ی 9: 46 یی: . «Ȑ ی ی ی. ی . ی ی یی ی. Ԙ ی ی ی 49 50: 28 ی: * . «Ȑ: ǐ یی ی یی ی یی . ǐ یی ی ی ی ی یی Ͽ یی ی ی 50: 6 ی () یی: . «Ȑ یی ی ی ی . ی ی یی ‌. ی ی یی یی 203: 7 15: 10 ی 9: 46 یی. ی 49: 5 یی: . «ی (ی: ی) ͘ یی ی یی ی 15: 42 ی یی: . « ی ( ی ی ی ) یی Ȑ ی ی ی . ی . ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی. ی 77: 5 یی: . «Ȑ: ی ی ( ی) ی ‌ی یی یی یی 166 167: 2 یی: * . «ی ی ی یی ی ی ی یی ǐ ‌ی ی یی ‌ی یی یی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (ݐی) یی .