147

ی 1

ی ی ی ی ی . ی یی ی ی ی . ی ی ی ʡ یی ی ی ͘ . ی یʡ ی 132 133 ی ی ی ی . ی 34 22 یی: . « (یی ی ی 捘ی ی ی ی) ی (یی ی ی ی ی ی ی) ی ی ی. ی 83 3 یی: . «ی یی ی ی یϿ ی ی ی ی ی یԐ ѐ ی ی ی.

ی 20 3 یی: . «ǐ ʐ Ȑ ی ی ‌ی ی ͘ ی ( ) ی ی ی . یȘ ی ی . ی 36 17 یی: . « یی یی ی ی ی ی یی ی یی ی. ی 73 یی: . « ی ی ی ی . ی 29 38 یی: . « јی ی ی ی ی ݘ ی ی . ی 97 ی 19 یی: . « (یی ی ) ی ی ی ی ی ی ی یǐ ی Ͽ

ی 44 5 یی: . «ی ی ( ی) ͘ ی ی . ی ی ͘ Ͽ ی 3 7یی: . « ی ( ) (یی ) یی ی یی ی (ی ) یی ی ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ݘ ی ی ی ی ی ی. ی 17 18 39 یی: . « ϐ ی ی یی ی . ی ی ی ی ( ی ‌) ی ی ی ی . ی ݘ ی ی‌ ی‌ . ی ی ی یی: . « ی (یی ) Ȑیی ی ј یی 68 5 یی: . «Ȑ ی (ی ی ی ی) ی ی ( یی ) ی ی ی. ( یی یی) ی یی ی ی یی ی. ی ی

ی ی 5 ی یی: ی ی ی . « ی () ی ‌ ی ی ‌ ی ی ی یی ی یی ی ͘ ی ی ی ی. ی 77 5 یی: . «Ȑ ی ȡ ی ( یی) ی ‌ی یی یی ی ی ی ی‌ ͘ی یی ی ی یی ی . ی 63 250 ǁ ی یی: «ی ی Ȑیϡ ی یʡ (ی) ی ϡ یϡ ی یϡ ی یϡ یϡ یϡ ی ی ی ϡ ی ی یییϡ ییی ی ی ی یϐ ی ڡ ی‌ی ی ی ی ی ی‌. یی (ی ی) ی‌.

ی 175 ی 176 ‌ یی: ... . « ی ی ی ی ... ی ی ی ی. ی یی: : ی. « ی ی یی ی ʡ ی ی ی ی ی 2 4 ی یی: ی ی ی ... ی ی . «ی ‌ی ی ی ی ی ... (یی یی ) ی یϡ ( ی یی ) ی ی ی 3 ی یی: ی ... ی ی ی. «ی ی ... ی ی ј ی یˡ یΡ .

ی ی ی ییϿ