106

ی یʿ ی. ی ی ی یی. ǐ ی Ȑی Ԙ ی. ی 85 17 ی یی: . « ی. Ȑ ی . ی ی ی . ی ی ی ی یی ی یی ϐی یی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی 97 2 ی یی. ی 192 195 26 یی: * * * . « ی ی . ی (ی) ی ی ϐ ی ی ی. ی . ی 102 16 یی: . «Ȑ ( ǘ: ی) ی ی ی (ی. ی ϐی) () ی ی ی ͘ ( )

ی 4 ی ی ( ی: ) ی ی 4 97 یی: .‌ « ʐ (‌ ی: ی) ی ی یی ی 4 70 ی ی یی: . «ʐ (ی: ی) ی 50 ی یی‌یی ی ی. ی 17 ی ی یی: . «ی ‌ی (ی ی ‌ی) . ی ی ی یی ی ی 26 27 ی یی: « ی ی ی * ǘۀ ی ی ی ϡ ǘ ی ی 91 ی 21 ی 12 ی 66 یی. ی 51 52 ی 42 یی: . «ی ی ی ی ی ی ی (‌ی) ی () ی ی . ( ) ͘ی ». . « ی ی ی ی (ی: ی) ی. یی ی ی. ی ی ی ی ϐ ی ی ییی 18 78 یی: . «ی (ی) ʐ ی‌ی. ی ی. (ی) ییی 171 4 یی: . «ی ی (‌ی. ‌ی. ی) ی. ( ی ސی .) (ی) ی. (‌ی ی ی ی ی) ی یی ی- (ی ) () ی ی . ی ی ی ییϺ ی . ی ی ݘ ی. . ی . ی ی (ی Ȑی) ‌ ی (یی .) ی ی یی یی ی. ی یی: . «ی ʐ ی () (ی) ی ‌ی ی Ͽ ی 47 ‌ یی: ی ی ی . «ی ی () ȍ ی ی ی ی : ی ی ی. ی ی Șی یی ی . ی ی () . ی 35 ی 19 یی. ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی 253 2 یی: . « یی ی () ی ی ( ǘ) یی ی ی 110 یی: . «ی () : ی یی ی ی ѡ ی ( ǘ) یی ی 22 58 یی: . «ی () ی ی یی ǘی ی ی ی Ș ǐэ ی ی ی ‌ . ی ی ی ی ی یی ‌ی ی. ی . ی ی ی 29 15 ی 72 38 ʐ یی ی ی. . «ی ی ی. ی ی 9 32 یی: . « یی یی ی ی یی ی ی . ی 91 27. یی یی ی ی یی ی . ی ʐ ی 30 یی: «ی ی ی یی یی ... یی یی ی ی‌ی ‌ ی ی ʐ یی Ȑی ی. یی Ȑ. ʐ یی ی.