101


ی

یی ی ی . ی یی ی یی یی . یی ʐ. یی ی ی ی ی یی. یی ی ی ی.

ی 5 6 ی 50 یی: . . «‌ی ی یϐی ییی 32 33 39 یی: . « ی ‌ ی Ȑی ی ی ی ʘی . ( ی .) ی ی ی ی Ͽ . «ی ی ی ی ی ی ی 15 49 یی: . « ی ی ی ی Ԙ ϡ ( ی یی ǘ) . ی ی ی ی ییی 8 59 یی: ... . « ѐ (ی) ... یی ی ϡ ی یϡ ی یی یϡ ی ی ی ی ی 95 ی ی 93 ǘی ی‌ی 3: 9 یی ی یی: . «Ȑ . ی ی ی یی ی ј ی یی ی‌ی . ی 177 2 یی: . «یی ی ѐی. ی ی ی ʐ ی ی ϡ ی ی یی ی ϐ ϐ ی ی ϐ ϡ Ҙ ϡ ی ی ی‌ ϡ یی ی ϡ ی ی یی ی ی ی یی 23 33 یی: . «‌ی ی ی یی . ‌ی ی ‌ی . ی ی 19 ی 57 یی: . «ی ی ی ϡ ʐیی ی ی ‌. ی 69 4 یی: . «ی ی ی ی ی ی ʐی ʘ. ی ی ی ی:

ی 37 ی 10 یی: . «ی ی ی ی ی . ی ی (یی ی) ی ی ی ی ی . Ԙی ی ی یی ی ی ‌ ی‌ ی ی .

ی 41 یی: ... . «ی ی‌ی ... ی ی ی ییϡ ی یϡ ی ی ی ی ی یی 81 3 یی: . «ی ی ی () ی ͘ یی ͘ی ی ی ی یی ی. ی ی ی ییϿ ی یی. ی ی 101 2 یی: . «ی یی () ی ی ی ی یی ی ‌ی ی () ϡ ی ی ی 6 61 یی: . «ی یی ی : ی ی‌ی ی (ی ) ی ی ی ی یی ی‌ی ی . ی‌ی ی ی ی ی یی ی ی ی. ی 43 5 یی: « ی ی ی ʿ! ͘ . ی ی ͘ ی ی ی ( ی) ی ی 46 یی: . « ی ی‌ی یی ی ی ی ϡ ی ی ی ϡ ی ϡ ی ی ی ی ی 17: 5 ی ی یی یی ی : « ی ‌ ی (ی) ی . ی‌ ی ی 48 یی: . « ی ی . ی ی ͘ ی ی ی ی یی . ی ی (یی یی ) ی ی