8

غيب

خداوند در آيه 33 بقره سوره 2 به فرشتگان ميفرمايد:

«... آيا به شما نگفتم كه من غيب آسمان‌ها و زمين را ميدانم و آنچه آشكار ميكنيد و آنچه پنهان ميكنيد ميدانم؟»

آيه 59 اَنعام سوره 6 در مورد موقع آمدن عذاب ميفرمايد:

«كليدهاي غيب پيش خدا است. كسي غير از او غيب نمي‌داند. آنچه در خشكي و دريا است ميداند...»

آيه 65 نمل سوره 27 ميفرمايد:

«بگو كساني كه در آسمان‌ها و زمين هستند غيب نميدانند، غير از خدا. و نميدانند چه موقعي برانگيخته ميشوند

آيه 38 فاطر سوره 35 ميفرمايد:

«خدا غيب آسمان‌ها و زمين را ميداند. او آنچه در سينه‌ها است (افكار و نيّت‌ها را) ميداند

آيه 18 حُجُرات سوره 49 ميفرمايد:

«خدا غيب آسمان‌ها و زمين را ميداند.خدا كارهائي را كه مي‌كنید مي‌بيند

آيه 73 اَنعام سوره 6 ميفرمايد:

«... روزي كه در صور دميده شود فرمانروائي مال خدا است. غيب و آشكار را ميداند. و او حكيم و آگاه است

آيه 94 توبه سوره 9 و آيه 9 رعد سوره 13، و آيه 92 مؤمنون سوره 23 و آیه 6 سجده سوره 32 را هم ببينيد.

نوح در شماره 31 هود سوره 11 ميگويد:

«به شما نميگويم كه گنج‌هاي خدا پيش من است. غيب هم نميدانم. و به شما نميگويم من فرشته‌ام...»

خداوند درباره موقع آمدن عذاب در آيه 50 اَنعام سوره 6 به پیغمبر ميفرمايد:

«بگو به شما نميگويم كه گنج‌هاي خدا پيش من است. غيب هم نميدانم. و به شما نميگويم من فرشته‌ام. من فقط از آنچه بمن وحي ميشود پيروي ميكنم...»

خداوند در آيه 188 اَعراف به پيغمبر ميفرمايد:

«بگو من مالك نفع و ضرري براي خودم نيستم، مگر آنچه خدا بخواهد. اگر غيب ميدانستم نفع بيشتري را جلب ميكردم و ضرري به من نميرسيد...»

آيه 26 تا 28 جن سوره 72 ميفرمايد:

«خدا داناي غيب است. كسي را غير از پيغمبري كه بپسندد بر غيبش آگاه نميكند و جلو و عقب او مراقبي قرار ميدهد تا بداند كه رسالت او را (پيامي را كه به مردم توسط او فرستاده) ابلاغ كرده‌اند. و بر آنچه پيش آنها است احاطه دارد و آمار عددي هر چيزي را حساب كرده

مي‌بينيم اين غيبي كه پيغمبران را از آن آگاه كرده وحيي است كه به آنان كرده تا بمردم برسانند.

آيه 44 آل‌عمران درباره مريم به پيغمبر ميفرمايد:

«اين از اخبار غيب است كه به تو وحي ميكنيم. تو وقتي آنها بگو مگو ميكردند پيش آنها نبودي

آيه 49 هود درباره نوح به پيغمبر ميفرمايد:

«اين از اخبار غيب است كه به تو وحي ميكنيم. تو و قومت قبلاً از آن اطلاع نداشتي. صبر داشته باش عاقبت مال افراد باتقوي است

آيه 102 يوسف درباره كار برادران يوسف به پيغمبر ميفرمايد:

«اين از اخبار غيب است كه به تو وحي ميكنيم. تو وقتي آنها تصميم خودشان را يكي ميكردند و نقشه ميكشيدند پيش آنها نبودي

آيه 179 آل‌عمران سوره 3 ميفرمايد:

«... خدا شما را از غيب آگاه نميكند. ولي از پيغمبرانش هركس را كه بخواهد انتخاب ميكند (تا پيام خود را به شما برساند.) بنابراين به خدا و پيغمبرانش ايمان بياوريد و اگر ایمان و تقوي (تسلط بر نفس) داشته باشيد پاداش بزرگي داريد

غيب به معني پنهان و بدون تظاهر در پيش ديگران هم هست.

آيه 3 و 4 بقره كه ميفرمايد قرآن راهنماي افراد با تقوي است درباره بعضي از صفات آنان ميفرمايد:

«افراد با تقوي كساني هستند كه به غيب ايمان دارند و نماز را برپا ميدارند و از آنچه روزي آنها ساخته‌ايم انفاق (در راه خدا خرج) ميكنند و به آنچه به تو نازل شده (يعني به الهي بودن قرآن) ايمان دارند و به آنچه قبل از تو نازل شده (يعني به تورات و انجيل و كتاب‌هاي ديگر) ايمان دارند و به آخرت يقين دارند

آيه 52 يوسف سوره 12 درباره يوسف ميفرمايد: گفت:

«اينكار براي اين است كه عزيز مصر بداند كه من در پنهان به او خيانت نكرده‌ام. چون خدا نقشه خائنين را هدايت نميكند

آيه 94 مائده سوره 5 ميفرمايد:

«اي افراد با ايمان خدا شما را به چيزي از صيد كه دست‌ها و نيزه‌هاي شما به آن ميرسد امتحان ميكند تا بداند چه كسي در نهان (نه در پيش مردم) از صميم قلب از او ميترسد. كسي كه بعد از آن تجاوز كند عذاب‌ پردردي دارد

آيه 49 اَنبياء سوره 21 ميفرمايد:

«كساني كه از اربابشان (آقا و فرمانفرمايشان) در پنهان (از صميم قلب) ميترسند و از آمدن قيامت ترسان هستند

آيه 114 طه سوره 20 به پيغمبر ميفرمايد:

«... بگو خداوندا علم مرا زياد كن

اگر پيغمبر غيب ميدانست و همه چيز را ميدانست ديگر احتياجي به زياد شدن علم خود نداشت.

پيغمبر 4 بار در قرآن ميفرمايد: نميدانم. از جمله آيه 9 احقاف سوره 46 كه ميفرمايد:

«من اولين پيغمبر نيستم. و نميدانم با من و شما چه خواهد شد. من فقط از آنچه بمن وحي ميشود پيروي ميكنم. من فقط بيم دهنده آشكار هستم