7

بيائيد واقعاً مسلمان باشيم

اسلام در لغت يعني تسليم حكم (امر و نهي) كسي بودن، بدون اعتراض و در دين يعني تسليم حكم خدا بودن. مسلم كسي است كه تسليم حكم خداست. بيائيد واقعاً در گفتار و عمل خود صادق (راستگو) باشيم. قرآن در آيه 15 سوره حجرات ميفرمايد: «مؤمنين واقعي كساني هستند كه بخدا و رسولش ايمان آوردند و بعد هم دچار ترديد نشدند و با مال و جان خود در راه خدا (ساختن يك دنياي پاك که در آن عدالت و صلاح و تقوي یعنی درستي و پاكدامني حكومت كند و شخصيت انساني افراد پايمال هواي نفس خود و ديگران نگردد) جهاد (كوشش و تلاش و مبارزه) كردند، چنين افرادي در ادعاي خود (مؤمن بودن) صادق هستند

بيائيد واقعاً به خودمان و ديگران راست بگوئيم و كسي را نفريبيم. انسان طبيعتاً در بند هوي و هوس‌هاي خويش است ولي در اثر تعاليم ديني و اخلاقي و انساني ميخواهد پاك باشد، لذا عملاً بدنبال هواي نفس ميرود ولي ادعاي پاكي ميكند و در اين راه به فريب دادن خود و ديگران ميپردازد و براي موجه نشان دادن خطاهاي خود دنبال دلائل توجيهي و عذر و بهانه ميگردد. براي ساختن يك دنياي پاك اتحاد و همكاري لازم است. قرآن در آيه 103 و 105 سوره آل‌عمران ميفرمايد: «همگي بريسمان (رشته) الهي (قرآن) چنگ بزنيد و دچار تفرقه (پراكندگي) نشويد ... و مانند كسانيكه پس از درك حقيقت (آمدن دلائل روشن براي آنها) دچار اختلاف و تفرقه شدند نباشيد...» و در مورد تعاون (همكاري) در آيه 2 سوره مائده دو معيار و اصل قرار داده است و ميفرمايد «... بر اصل و پايه 1- نيكوكاري 2- پرهيزگاري، با هم همكاري كنيد...» در مورد تلاش عاقلانه براي مسلمان اعمال و مبارزات پيغمبر اكرم اسلام تنها سرمشق است چون خداي متعال در آيه 21 سوره احزاب ميفرمايد: «... در اعمال پيغمبر براي شما سرمشق خوبی وجود دارد...» پيغمبر مبارزات خود را با بصيرت و محاسبه كامل انجام داد و بالاخره پيروز شد. قرآن در آيه 108 سوره يوسف ميفرمايد: «... بگو من و پيروانم (مسلمانان) با بصيرت مردم را براه خدا دعوت ميكنيم

بيائيد دنيايي بسازيم كه در آن از ظلم و ستم اثري نباشد. هدف تمام پيغمبران الهي و كتابهاي آسماني و قوانين الهي «عدالت» است همانطور كه قرآن در آيه 25 سوره حديد ميفرمايد: «... پيغمبرانمان (تمام پيغمبران الهي) را با دلائل روشن و كتاب و ميزان (وسيله سنجش، قانون) فرستاديم تا مردم (بعدالت قيام كنند) عادل باشند...» عدالت يعني رعايت حق يعني با هركسي همانطور عمل شود كه حق اوست. بيائيد با هم دنيائي بسازيم كه در آن نامردمي و ناپاكي و آلودگي نباشد. مسلمان واقعي مثل پيغمبر خدا شعيب در آيه 88 سوره هود ميگويد «... من هدفي جز اصلاح ندارم ...» بيائيد با هم دنيائي بسازيم كه در آن از صفات رذيله اثري نباشد. چون پيغمبر اسلام ميفرمود: «... من پيغمبر شدم تا فضائل اخلاقي را بسر حد كمال برسانم...» يعني رذائل اخلاقي را از بين ببرم. بيائيد با هم دنيائي بسازيم كه در آن سري در مقابل كسي خم نشود و قامتي در هم نشكند و شخصيت انساني كسي پايمال و عزت نفس كسي جريحه‌دار نگردد. پايه تعاليم اسلام كلمه لا اله الا الله است يعني معبودي (كسيكه انسان مطيع محض و بدون چون و چراي او باشد) جز خدا وجود ندارد. اسلام ميخواهد به انسانها شخصيتي بدهد كه آنها خود را در مقابل هيچ كس كوچك و ناچيز نشمارند، لذا مسلمان اجازه نميدهد ديگران نيز شخصيت خودشانرا در مقابل او در هم بشكنند. بيائيد دنيائي بسازيم كه در آن از فقر اثري نباشد. قرآن در آيه 90 سوره نحل ميفرمايد: «... خدا بعدالت و نيكوكاري امر ميكند ...» و در آيه 3 سوره بقره درباره يكي از صفات افراد متقي ميفرمايد «... از آنچه بدست مياورند (از آنچه روزي ايشان كرده‌ايم) انفاق ميكنندپيغمبر اكرم (ص) ميفرمود: «كسيكه سير بخوابد و همسايه‌اش گرسنه باشد بمن ايمان ندارد». بيائيد دنيائي بسازيم كه در آن از كينه و نفرت اثري نباشد. دنيائي كه همه با هم برادر باشند و بهم عشق بورزند. بطور كلي ديديم كه تمام پيغمبران يك هدف دارند و آن «عدالت» است و چيزي جز «اصلاح» نميخواهند. وقتي افراد به اين نكته پي برند كه همه يك هدف دارند علتي براي كينه و نفرت داشتن از افراد عادل و متقي باقي نمي‌ماند.

بيائيد با هم دنيائي بسازيم كه در آن اختلاف بيانها دليل جدائي‌ها نشوند. بقول مولوي: از نظرگاه است اي مغز وجود، اختلاف مسلم و گبر و يهود. همه يك چيز را توصيف ميكنند ولي هر يك بزباني و بياني. «بلبل به غزلخواني و قمري به ترانه» اختلافها اختلاف عنب و اوزوم و انگور است. بيائيد در راه عملي ساختن اين آرمان تا سر حد توانائي خود عاقلانه بكوشيم. خدا در آيه 286 بقره ميفرمايد: «... خدا هيچكس را جز باندازه توانائيش مكلف نميسازدميدانيم در جهان اين آرمان را صد در صد نميتوان عملي كرد ولي امور جهان نسبي است هر قدر كارهاي اصلاحي بيشتر شود به هدف نهائي نزديكتر ميشويم و هر قدر در راه صحيح اصلاح كوشش بيشتر شود نتيجه بيشتري بدست ميايد چون قرآن در آيه 39 و 40 سوره نجم ميفرمايد: «انسان چيزي جز كوششي كه ميكند ندارد و نتيجه سعي و كوشش خود را خواهد ديدبيائيد با هم عاقلانه بكوشيم و نتيجه كوشش خود را ببينيم.