27

گنبد و بارگاه

در اسلام نه گنبد داريم نه بارگاه نه آرامگاه يعني اطاقي به نام آرامگاه فلان شخص. در قرآن قبر و قبور و مقابر داريم بدون ساختماني روي آن. اما در حديث:

از اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام در صفحه 869 جلد دوم وسائل‌الشيعه 20 جلدي از كتابهاي احاديث شيعه و حديث 488 صفحه 131 مختصر صحيح مسلم حافظ منذري از كتابهاي احاديث اهل سنت نقل شده كه به ابي‌ الهياج فرمود: «من تو را به همان مأموريتي ميفرستم كه پيغمبر مرا به آن فرستاد. هيچ قبر برجسته‌اي را باقي نگذار مگر اينكه آن را با خاك يكسان كني (آن را خراب كني).» و در صفحه 864 آن از او نقل شده كه فرمود: «رسول خدا از اينكه روي قبر خاكي غير از خاكي كه از آن خارج شده اضافه شود نهي كردهدر صفحه 127 جلد اول مستدرك الوسائل نقل شده كه «پيغمبر از اينكه قبر گچ‌كاري (گچكاري) شود يا ساختمانی روي آن ساخته شود يا روي آن نوشته شود نهي كرده چون آن از زينت دنيا است و مرده احتياجي به آن ندارداز امام صادق ع در صفحه 562 جلد 3 وسائل الشيعه نقل شده كه فرمود: «ساختماني روي قبر نسازيد و سقف خانه را نقاشي نكنيد. چون رسول خدا از اين كار بدش مي‌آمداز پيغمبر ص در حديث 3 صفحه 455 وسائل الشيعه نقل شده كه فرمود: «قبر مرا قبله نسازيد و مسجد نسازيد. چون خداوند كساني را كه قبر پيغمبرانشان را مسجد ساختند از رحمت خود دور كرده (لعنت كرده).»

از قول عائشه همسر پيغمبر در شماره 671 صفحه 333 مختصر صحيح بخاري ترجمه انگليسي دكتر محمد حسن خان نقل شده كه «پيغمبر در مرضي كه بخاطر آن رحلت كرد فرمود: خدا يهود و نصاري را كه قبر پيغمبرهايشان را مسجد ساختند لعن كردهجابر از رسول خدا ص در حديث 489 صفحه 132 نقل كرده كه «پيغمبر ص نهي كرده كه قبر گچ كاري شود يا روي آن بنشينند يا ساختماني روي آن ساخته شوداين‌ها احاديثي است كه در كتب احاديث شيعه و سني وجود دارد ولي با وجود آن مي‌بينيم كه نامسلمانان مدعي مسلماني برخلاف آن روي قبر گنبد و بارگاه ميسازند. اينكار را به تبعيت از مسيحيان و يهوديان ميكردند نه به پیروی از تعاليم اسلامي.