25


عزاداري

در اسلام عزاداري نداريم. قرآن در آيه 155 تا 2:157 سوره بقره ميفرمايد: «شما را بوسيله‌اي از قبيل ترس و گرسنگي و كاستن از مال و جان (مرگ عزيران) و محصولات امتحان ميكنيم. به افراد صاير (كساني كه در مقابل اين مصائب صبر و تحمل ميكنند) مژده بده. افراد صابري كه وقتي مصيبتي به آنها رسيد ميگويند ما مال خدا هستيم و بسوي او (براي رسيدگي به حساب) برميگرديم. درود و رحمت خدا بر آنان است و آنها افرادي هستند كه راه راست را شناخته و هدايت شده‌اندمسلمان واقعي در مقابل مصائب خم به ابرو نمي‌آورد و ميداند آنها طبق قانون و نظم خدا در جهان وجود دارد. آيه 169 تا 3:171 سوره آل‌عمران ميفرمايد: «كساني را كه در راه خدا كشته شده‌اند مرده نپنداريد، بلكه زنده هستند و پيش خداوندشان در نعمت هستند (روزي به آنها داده ميشود) به آنچه خداوند از فضل خودش به آنها داده شادمان هستند و بخاطر كساني كه بعداً به آنها مي‌پيوندند (در راه خدا كشته ميشوند) شادمان هستند، چون ترسي بر آنها نيست و غصه‌اي ندارند. به نعمت خدا و فضل او شادي ميكنند، چون خدا پاداش افراد با ايمان را ضايع نمي‌كنداين آيات روشن قرآن است.

اما اهل حديث

امام صادق ع از پيغمبر ص روايت ميكند كه «پيغمبر از زار زدن (با صدا گريه كردن) موقع مصيبت نهي كرد. از نوحه‌گري و گوش دادن به آن نهي كرد و از زدن به صورت نهي كرداز رسول خدا ص در حديث 12 صفحه 91 جلد 12 كتاب تجارت وسائل الشيعه نقل شده كه فرمود: «زن نوحه‌گر وقتي قبل از مرگش توبه نكند روز قيامت در حالي كه شلواري از قطران و لباسي از جرب بر او است برميخيزد

در حديث 1 صفحه 583 جلد 15 وسائل الشيعه از قول امام صادق ع نقل شده كه فرمود: «پدر در مرگ فرزند و شوهر بخاطر مرگ زنش و زن در مرگ شوهرش يقه پاره نكند. وقتي زن در مرگ شوهرش و پدر در مرگ فرزندش يقه پاره كند كفاره آن كفاره شكستن قسم است و نماز آنها قبول نيست تا موقعي كه از آن توبه كنند. وقتي زني بصورتش چنگ زد يا موي سرش را پاره كرد يا آن را كند كفاره آزاد كردن يك بنده يا دو ماه روزه گرفتن يا سير كردن شصت آدم تهيدست است و در مورد خراشيدن صورت وقتي خون بيفتد. كفاره كندن مو كفاره شكستن قسم است و كفاره زدن بصورت فقط استغفار و توبه است

در حدیث های اهل سنت در صحیح بخاری جلد 1 کتاب 6 حدیث 310 و جلد 7 کتاب 63 حدیث های 254 و 257 نیز ازقول پیغمر نقل شده که عزاداری بیشتر از سه روز نباید باشد مگر تا چهار ماه و ده روز برای زنی که شوهرش مرده باشد. سوره بقره آیات 234 و 235 را برای توضیح در مورد چهارماه و ده روز ببینید.

اين قرآن و اين حديث است حالا نامسلمانان بنام اسلام چه ميكنند با خود آنها است. آيا آنها مسلمان و تسليم حكم خدا هستند. در اسلام نوحه‌خواني، عزاداري و سالگردي وجود ندارد چه در تولد چه در عزا.

اين كارها تقليدي است از مسيحيان. دستور اسلام را ديديم. كفاره شكستن قسم مطابق آيه 5:89 سوره مائده سير كردن ده تهيدست يا پوشش آنها يا آزاد كردن يك بنده یا 3 روز روزه است.