2

سفارش خدا به تمام مسلمانان جهان

سفارش خدا به شما اين است كه واقعاً مسلمان يعني تسليم حكم خدا باشيد. (24:22 و 54:39) عدد دست راست شماره سوره و عدد دست چپ شماره آيه است. چون خدا اسلام را براي شما دين پسنديده (5: 3) و تا پايان عمر تسليم خدا باشيد نه تسليم حكم و نظر ديگران (102:3) و عادل باشيد و حقوق ديگران را مراعات كنيد. چون خدا تمام پيغمبران را براي برقراري عدالت در جهان فرستاده (25:57) و عدالت را بالاتر از تمام دوستي‌ها و دشمني‌ها بدانيد (135:4 و 8:5) و بنده (مطيع محض و بدون چون و چراي) هيچكس غير از خدا نباشيد (2:11) و درستكار باشيد (عمل صالح) كنيد. (51:23) چون خدا فساد (خرابي‌ و آلودگي) و مفسدين (خرابكاراني كه باعث فساد اجتماع مي‌شوند) را دوست ندارد. (205:2 و 64:5) و بفكر محرومين اجتماع باشيد. (70: 25 و 24) و از مالي كه خدا به شما داده در راه بهبود حال آن‌ها سرمايه‌گذاري كنيد. (177:2و 60:9) تا با ايجاد كار براي آنها ايشان را از چنگ فقر نجات دهيد و در جامعه شادي و نشاط بوجود آوريد. در اين راه با جان و مالتان كوشش كنيد (15:49) چون چنين افرادي مؤمنين حقيقي هستند (74:8) جهاد جاني شناختن اسلام حقيقي و شركت در نشر آن در سراسر جهان است و جهاد مالي (كوشش مالي در راه خدا) صرف مال در نشر اسلام واقعي در جهان است. جهاد يعني كوشش كردن و جهاد در راه خدا يعني جهاد و كوشش در راه اجراي دين خدا در جهان و ساختن يك دنياي پاك است كه در آن اثري از ظلم و فساد و فقر و جهل و خرد شدن شخصيت‌ انسان‌ها نباشد. (كتاب هدف دين) در اين راه بايد متحد بود. (103:3 و 105) و در راه نيكي و تقوي همكاري كرد. (2:5) مؤمنين واقعي كساني هستند كه با مال و جانشان در راه خدا جهاد (كوشش) ميكنند. (15:49 و 74:8) و درجه بزرگي پيش خدا دارند. (20:9) در اين راه بايد تمام مردم جهان را به راه خدا كه ساختن يك دنياي پاك است دعوت كرد. (كه در آن ظلم و فساد و فقر و جهل و خرد شدن شخصيت انسان‌ها نباشد). اين دعوت بايد با حكمت و بصيرت و اندرز و پند نيكو و به بهترين صورت و روش انجام شود (125:16 و 108:12) و حوصله و ملایمت لازم دارد (35:41 و 34) و تمام دينداران (اهل كتاب) را بايد به اينكار دعوت كرد (64:3) و به آنها گفت ما به آنچه به ما و به شما نازل شده ايمان داريم و فرقي بين هيچكدام از پيغمبران خدا (در راه راهنمائي آنان براي ساختن يك دنياي پاك) نميگذاريم. (136:2 و 84:3) و خداي ما و خداي شما يكي است. (خالق جهان با تمام كهكشان‌هاي آن است.) (46:29) بايد توجه داشت كه تمام پيغمبران مسلمان و تسليم خدا بودند. (128:2 و 132و 101:12 و 72:10) وعده خدا موفقيت افراد با ايمان است كه در كوشش‌هاي خود براه درست ميروند و درستكارند. (55:24) چه كسي راستگوتر از خدا است. (87:4 و 122) افراد با ايمان بايد بخاطر آمدن قرآن و شناختن راه صحيح ساختن يك دنياي پاك شاد و خوشحال باشند. (57:10 و 58) و بخاطر كار درستي كه ميكنند ترس و غصه‌اي نداشته باشند. (38:2 و 62 و 112و 262 و 274 و 277 و ...) و در مقابل مصيبت‌ها خم به ابرو نياورند و آن‌ها را مطابق قانون طبيعي كه خدا در جهان نهاده بدانند و بگويند ما مال خدائيم و پيش او برميگرديم (تا حساب اعمال خودمان را پس بدهيم) (154:2 تا 157) مسلماناني كه در راه خدا جهاد و كوشش مي‌كنند يكي از دو پاداش خوب را دارند (52:9)

1- پيروزي و موفقيت در راه ساختن يك دنياي پاك يا 2- وارد بهشت شدن با تمام نعمت‌هائي كه در آن وجود دارد كه هيچكس نميداند براي او چه چيزهائي مخفي شده (17:32). قرآن براي هدايت مردم (براي ساختن يك دنياي پاك آمده (185:2) و مردم را به بهترين راه هدايت ميكند (9:17) خدائي كه ميخواهد مردم را هدايت كند حدود اطلاعات مردم را ميداند و قرآن را به ساده‌ترين وجه بيان ميكند كه مردم بفهمند چه ميگويد. (17:54 و 22 و 32 و 40 و 97:19) تا مردم بتوانند در نتيجه دستورها و نظرهاي آن فكر و تدبّر كنند. (82:4 و 29:38 و 24:47) قرآن كامل است و ناقص نيست تا ديگران آن را كامل كنند. (3:5) مسلمانان فقط بايد از قرآن كه وحي و نازل شده از جانب خداست اطاعت كنند و از اوليائي غير از قرآن اطاعت نكنند. (3:7) پيغمبر ص و علي ع و ابوبكر و عمر مسلمان و تابع قرآن بودند. پيغمبر ص مطابق دستور خدا موظف بود از قرآن پيروي كند (106:6 و 109:10 و 2:33) و ميفرمود من فقط از قرآني كه بمن وحي شده پيروي ميكنم (50:6 و 203:7 و 15:10 و 9:46) پيغمبر ص حرفي برخلاف قرآن نمي‌زد و كاري برخلاف قرآن نميكرد. تمام حرف‌ها و كارهاي پيغمبر مطابق قرآن بود. چون مسلمان و تسليم حكم و نظر خدا بود. (20:3 و 14:6 و 163و 91:27 و 12:39) خدا آنچه براي ساختن يك دنياي پاك لازم بوده در قرآن گفته و نخواسته وظائف مردم را سنگين كند تا آنها را ناراحت كند. (101:5) خدا اسلام را براي مسلمانان دين پسنديده (3:5) پيروي از عالم نماهاي ديني و زاهدان گوشه‌نشين از نظر قرآن شرك و خلاف توحيد است (31:9) دستورهائي كه در قرآن آمده از نظر قرآن از سر مردم هم زياد است. چون خداوند ميفرمايد اگر شما از گناهان بزرگ خودداري كنيد گناهان كوچك و متوسط شما را نديده ميگیريم و شما را وارد بهشت ميكنيم. (31:4) كارهائي كه گذشتگان ميكردند بما مربوط نيست. ما قاضي كارهاي آنها نيستيم و خدا كه قاضي كارهاي آنها است و آنها را به بهشت يا دوزخ ميبرد از كارهاي آنها آگاه است. ما مسئول كارهاي خودمان هستيم (134:2) و بايد ببينيم در راه نشر اسلام و ساختن يك دنياي پاك چه كرده‌ايم. دنيائي كه در آن اثري از ظلم و فساد و فقر و جهل و خرد شدن شخصيت انسان‌ها نباشد (134:2 و 141) آياتي را كه ذكر شده با هر قرآن و هر ترجمه‌اي كه ميخواهيد مطابقت دهيد. اگر ديديد درست است آن را به هر صورت که می‌توانید به اطلاع سایرین برسانید. اين كوچكترين كاري است كه در راه ساختن يك دنياي پاك ميتوانيد بكنيد.