19

مساوات 1

از نظر خداوند و در طبيعت مساواتي وجود ندارد

اولاً بايد بدانيم يك كيلومتر با يك كيلومتر و دو سانت مساوي نيست و پانصد گرم با پانصد و يك گرم مساوي نيست. خداوند در قرآن هيچ جا صحبتي از مساوي بودن نميكند و ميفرمايد: «آيا افرادي كه ميدانند با افرادي كه نميدانند با هم مساوي هستند؟» آيه 9 سوره زمر سوره 39. «آيا كور و بينا و كر و شنوا با هم مساوي هستند؟» 24 هود سوره 11 و 19 فاطر سوره 35. «كار خوب و بد با هم مساوي نيست». آيه 34 فُصِّلَت سوره 41. «مؤمن و فاسق با هم مساوي نيستند». آيه 18 سجده سوره 32. «ناپاك و پاك با هم مساوي نيستند» آيه 100 مائده سوره 5. «تاريكي و نور مساوي نيستند». آيه 20 فاطر سوره 35. «زنده‌ها و مرده‌ها مساوي نيستند» آيه 22 فاطر سوره 35. و «سایه و گرمای آفتاب هم با هم مساوي نيستند». آیه 21 فاطر سوره 35. كدام عاقلي ميگويد اين‌ها با هم مساوي هستند؟!! چون هر آدم عاقلي تفاوت اين‌ها را تشخيص ميدهد. حتي هر ديوانه‌اي اين را ميداند. باز بعضي براي فريب مردم دم از مساوات ميزنند و در مقام عمل همانطور كه مي‌بينيم آن را رعايت نمي‌كنند، چون ديوانه نيستند. آيه 164 بقره سوره 2 ميفرمايد: «در خلقت آسمان‌ها و زمين و اختلاف شب و روز ... آياتي براي افراد عاقل وجود داردآيه 9 يونس سوره 10 ميفرمايد: «بدون ترديد در اختلاف شب و روز و آنچه خدا در آسمان‌ها و زمين خلق كرده آياتي (نشانه‌هائي براي تفاوت آنچه در آسمان و زمين است) براي افراد با تقوي وجود دارد». آيه 22 روم سوره 30 ميفرمايد: «يكي از آيات (نشانه‌هاي تفاوت و مساوي نبودن چيزها) خلقت آسمان‌ها و زمين و تفاوت زبان‌ها و رنگ‌هاي شما است. در اين تفاوت‌ها آياتي (نشانه‌هائي براي نامساوي بودن‌ها) براي دانشمندان وجود دارد». باز نامسلمانان فريب خورده در اثر تبليغات گيج كننده فريبكاران ميگويند انسان‌ها با هم مساوي هستند. در صورتيكه هر آدم عاقلي مي‌بيند كه اندام و هيكل و دانش و معلومات و اخلاق و رفتار و هوش و فعاليت و كارداني دو نفر در جهان مساوي نيست چه برسد به تمام افراد. چون امكان ندارد دو نفر در جهان وجود داشته باشند كه هر چه اين يكي در طول عمرش شنيده و ديده و چشيده و بوئيده و حس كرده و خوانده و فكر كرده ديگری هم آنها را در موقعيتي كه او داشته ديده و شنيده و چشيده و بوئيده و حس كرده و فكر كرده و خوانده باشد چه رسد به تمام افراد. آنطور كه ميگويند اثر انگشت دو نفر با هم مساوي نيست. چه رسد به تمام افراد. دو طرف راست و چپ هيچ دو نفري با هم مساوي نيست. نه چشم‌ها نه ابروها نه خوابيدن موهاي سر نه اندام داخلي و ظاهري چه رسد به تمام افراد. باز فريب خوردگان ميگويند انسان‌ها با هم مساوي هستند. انسان در دو زمان با خودش مساوي نيست. تركيب خوني آدم تشنه و گرسنه با همان آدم وقتي سيراب و سير است با هم مساوي نيست و وقتي قرمه‌سبزي يا چلوكباب يا قيمه يا تخم‌مرغ و نيمرو و يا چيز ديگري خورده با هم مساوي نيست چون ذرات آنچه خورده هضم و جذب خونش شده. باز فريب دهندگان و فريب‌ خوردگان بگويند آدم‌ها با هم مساوي هستند. در صورتيكه چشم دارند، فكر دارند و عقل دارند باز حرف فريبكاران را تكرار ميكنند. در طبيعت فلزات و خاك و آب و باد و آتش و بخار و گاز و گياه و حيوان و انسان با هم مساوي نيستند. در گياهان چنار و تبريزي و گلابي و شمشاد و تربچه و هويج و سيب‌زمينی و قارچ و خزه با هم مساوي نيستند. كدام آدم عاقل حتي ديوانه‌اي ميگويد آنها مساوي هستند؟ حتي دو برگ چنار از لحاظ شكل و وزن در گلبرگ و سبزينه با هم مساوي نيستند. در حيوانات گربه و عنكبوت و فيل و پشه و ماهي و گاو و كرم و مار و سوسمار و كوسه و نهنگ و عقاب و گنجشك با هم مساوي نيستند حتي هيچكدام آنها با هم مساوي نيستند. حتي ببر و شغال و شير و پلنگ و گربه و سياه گوش و گربه وحشي و شير كوهي با هم مساوي نيستند. باز بگويند در طبيعت مساوات وجود دارد. در طبيعت آهن و مس و طلا و نقره و روي و آلومينيوم و ديگر فلزات با هم مساوي نيستند. در شبه فلزات كربن و فسفر و كلر و برم با هم مساوي نيستند. در گازها، ئيدروژن و اكسيژن و هليوم با هم مساوي نيستند. در جهان هر چه هست با هم اختلاف دارد. حتي دو قطعه زمين از لحاظ تركيبات با هم مساوي نيست. حتي همين صفحه كاغذي كه در دست شما است دو سانتيمتر مربعش با هم مساوي نيست. اگر زير ذره‌بين يا ميكروسكوپ بگذاريد متوجه ميشويد كه الياف تشكيل دهنده آن در هر ميليمتر آن با هم فرق دارند. ماده 2 حقوق بشر ميگويد: «هر فردي حق زندگي، آزادي، امنيت شخصي دارد». آيا امريكائي‌ها در عراق و افغانستان و پاكستان اين‌ها را رعايت ميكنند؟ يا القاعده رعايت ميكند؟ يا اسرائيلي‌ها در مورد اعراب و لبنان و غزه رعايت ميكنند يا ماه‌ها است كه مردم غزه را از آب و دارو و حتي غذا با محاصره آن محروم كرده‌اند؟ شعارها با واقعيت‌ها فرق دارد. ماده 13 حقوق بشر ميگويد: «هر شخص حق دارد در داخل هر كشور آزادانه رفت و آمد كند و اقامتگاه خود را برگزيند». آيا انسان‌ها حق دارند بدون كارت سبز يا سيتيزني در امريكا اقامت كنند؟ يا در فرانسه و انگليس و ديگر كشورهاي اروپائي چه رسد به كشورهاي آسيائي و افريقائي؟ بند 2 شماره 4 منشور ملل متحد ميگويد: «كليه اعضاء (ملل متحد) در روابط خود از تهديد زور يا استفاده از آن عليه تماميّت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مبانيت داشته باشد خودداري خواهند كرد». آيا امريكا و كشورهائي كه نيروي ائتلاف را تشكيل داده‌اند جزو اعضاي ملل متحد نيستند كه به عراق و افغانستان حمله كردند؟ عزيزان من شعار‌ها با حقايقي كه در جهان مي‌بيني فرق دارند. اين مساوات براي گرفتن رأي افراد است تا ندانسته و نشناخته در اثر هياهوهاي تبليغاتي به اين يا آن فردي كه نميشناسند رأي بدهند. آيا اين رأي دهندگان کسی را كه رأي خود را به او ميدهند ميشناسند و از حدود معلومات او و راستگوئي و دروغگوئي او و درك شعارهاي فريبنده او اطلاع دارند؟ در صورتيكه هر آدم عاقلي ميداند رأي ده هزار آدم بي‌اطلاع مساوي رأي یک آدم آگاه نيست.