96

کشتزار

فریبکاران از بی اطلاعی مردم همیشه استفاده کرده‌اند و میکنند مثل لغت کشتزار در قرآن که میفرماید: زنان کشتزار شما هستند. در آیه 223 سوره بقره سوره دوم قرآن. این فریبکاران این آیه را توهین به زنان معرفی میکنند. در صورتیکه این آیه احترام به شخصیت زنان است. کشتزار یعنی محل کشت. مثل گلزار، نمک زار (نمکزار)، سبزه‌زار ، مَرغزار. یعنی محل گل و نمک و سبزه و مَرغ که نوعی گیاه است. طبیعی است که زن کشتزار مرد است و نطفه در آن کاشته میشود و بصورت طفل ببار می‌آید و از شکم مادر خارج میشود. در طبیعت اینکار را در تمام ماده‌ها می‌بینیم که با جفت‌گیری نرها با آنها آبستن میشوند و پس از چندی بچه‌ای میزایند یا تخم و تخم‌هائی میگذارند که بعداً بچه از آنها خارج میشود. آیه 11 شوری سوره 42 میفرماید: ... خدا برای شما از جنس خودتان جفت (همسر) آفرید و برای چهارپایان هم جفت آفرید، تا به این وسیله شما را در زمین زیاد کند... . دیده‌اید که چگونه مادرها و ماده‌ها از بچه خود نگهداری میکنند. دیده‌اید که بچه‌های میمون چگونه به سینه آنها می‌چسبند یا بر پشت آنها سوار میشوند. دیده‌اید (در فیلم‌های زندگی حیوانات) ماده‌ها پس از زائیدن بچه‌ها چگونه آنها را می‌لیسند و پاک میکنند تا بچه‌ها پس از مدتی روی پای خود بایستند و از پستان مادر شیر بخورند و دنبال آنها حرکت کنند و مادرها پس از چند قدم رفتن به پشت سر خود نگاه میکنند که ببینند بچه دنبال آنها میرود یا نه؟ این را این فریبکاران در طبیعت می‌بینند و باز به زبان بازی به فریب افراد بی‌توجه می‌پردازند.

این موضوع در آیه 223 قرآن وجود دارد که قبل از آن آیه 222 است. بیائید این دو آیه را با هم نگاه کنیم. خداوند در این دو آیه میفرماید: در باره هنگام حیض زنان (قاعدگی ماهانه آنها) از تو سوال میکنند. بگو آن ناراحت کننده زنان است. هنگام حیض آنها با آنها آمیزش نکنید و از آنها کناره جوئی کنید (نه اینکه از محل مدفوع با آنها آمیزش کنید) و با آنها آمیزش جنسی نکنید تا اینکه از قاعدگی پاک شوند. و وقتی پاک شدند با آنها از جائیکه که خدا به شما دستور داده (محل باروری همانطور که در تمام حیوانات می‌بینیم) با آنها نزدیکی کنید. (نه از محل دفع مازاد غذایی) چون خدا توبه کنندگان (کسانی که از اینکار دست بر میدارند) و پاکان را دوست دارد. زنان شما کشتزار شما هستند. هر جا (و هر موقع) خواستید وارد کشتزار خود شوید (با آنها آمیزش جنسی کنید) و برای خودتان کارهای صحیح پیش بفرستید و از نافرمانی خدا اجتناب (خودداری) کنید و بدانید که (برای رسیدگی به حساب خودتان) او را (در قیامت) ملاقات میکنید. به مؤمنین (انجام این دستور را) مژده بده. اَنّی یعنی هر جا و از عوامل شرط است که دو فعل مضارع بعد از خود را مجزوم میکنند مثل مَهما یعنی هر وقت. ایُّ : هر کدام. کَیفَما: هرگونه. متی: هر وقت. اَیّانَ: هر وقت. اَینَما: هر جا. حَیثُما: هر جا. به کتاب‌های نحو عربی در باره عوامل جزم دو فعل مراجعه کنید تا شکی برای شما باقی نماند.

این آیه احترام به شخصیت زنان است چه رسد به احترام به شخصیت مردان در امر لواط.