95

زدن زن 2

یکی از بهانه‌هائی که برای حمله به اسلام در نظر میگیرند جمله زنان را بزنید در آیه 34 نساء است. بدون توجه به آیات دیگر قرآن و متن این آیه. چون آیه در مورد بخصوصی است نه اینکه هر موقع خواستید زنتان را بزنید. متن آیه با آیه بعد آن به این صورت است: مردان حق مراقبت بر زنان را دارند. بعلت اینکه خداوند بعضی را بر بعضی (مردان را بر زنان از لحاظ قوت بدنی) برتری داده است (همانطور که در قبائل بدوی می‌بینیم) و بعلت اینکه خرج خانواده به عهده مردان است (و زنان وظیفه‌ای در این مورد ندارند اگرچه میلیاردر باشند ولی حق آن را دارند) بنابراین زنان صالح (درستکار) فرمانبردار (مردان) و حافظ عفت خود در هنگام غیبت شوهران هستند. اگر از نافرمانی زنان (در مورد وظیفه جنسی که عقد بر پایه آن قرار دارد) میترسید اول آنها را نصحیت کنید (که خودت اول گفتی با تو نکاح کردم و من قبول کردم را گفتم) اگر درست نشد، در رختخواب از او جدا شوید (یا به او پشت کنید و بی توجهی نشان دهید. اگر درست نشد) آنها را بزنید (چون بعضی از زنان از مرد خشن خوششان می‌آید که به آنها مازوشیست یا مزوکیست یا مازوخیست میگویند. بعضی از مردان هم چنین هستند. مازوخ مردی اطریشی بود که این روحیه را داشت) اگر از شما اطاعت (جنسی) کردند راهی برای (اذیت یا طعنه زدن به آنها) پیدا نکنید. (کوچکترین اشاره‌ای به کار آنها نکنید) چون خدا بزرگ و بالاتر (از شما) است. و اگر ترسیدید که اختلاف آنها زیاد است، داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن، انتخاب کنید (که مورد اعتماد و احترام آنها باشند و در کار رسیدگی به اختلاف آنها صاحب نظر باشند.) اگر تصمیم اصلاح داشته باشند خدا آنها را موفق میکند و سازش مینمایند . چون خدا دانا و آگاه است.

اگر تصمیم به سازش نداشتند از هم جدا میشوند و طلاق (جدائی) بین آنها صورت میگیرد. طلاق هم مطابق آنچه در آیه اول و دوم سوره طلاق سوره 65 قرآن می‌بینیم بر خلاف آن چیزی است که در بین نامسلمانانی که ادعای مسلمانی میکنند وجود دارد. چون آنچه خداوند در آیه اول و دوم طلاق میفرماید از این قرار است: ای پیغمبر وقتی زنان را طلاق دادید آنها را در پایان عده طلاق دهید (از هم جدا شوید) و حساب عده را نگهدارید و از نافرمانی خداوند خودتان احتراز کنید. آنها را (تا پایان عدّه) از خانه‌هایشان (به بهانه اینکه دیدن تو بر من حرام است) بیرون نکنید و آنها هم (به این بهانه) از خانه شما بیرون نروند مگر اینکه کار زشت آشکاری (زنا) کرده باشند. این حدود خدا است. کسی که از حدود خدا تجاوز کند بخودش ظلم کرده . چه میدانی شاید خدا بعد از این (دلخوری و اختلاف) حالت جدیدی بوجود آورد. (یاد ایام خوشی‌ها و دلدادگی‌هایشان بیفتند) وقتی زنان به پایان عده (که 3 ماه است) رسیدند یا آنها را بخوبی نگهدارید (با هم آشتی کنید) یا بخوبی از هم جدا شوید... نه با تهمت‌ها و دعوا. خداوند در آیه 21 روم سوره 30 میفرماید: یکی از آیات خدا این است که از جنس خودتان برای شما همسر آفرید تا با آنها آرامش یابید (نه اینکه دعوا و جار و جنجال به راه اندازید) و بین شما محبت و مهربانی ایجاد کرد. در اینکار برای افراد متفکر آیاتی وجود دارد. آیه 19 نساء سوره 4 میفرماید: با زنانتان بخوبی رفتار کنید. و آیه 228 بقره میفرماید: زنان بخوبی حقوقی دارند همانطور که وظایفی دارند.