92

ارث زن

یکی از ایرادهائی که به اسلام میگیرند ارث زن و دختر است که نصف مرد و پسر است. بدون اینکه مطالب دیگر را در نظر بگیرند در صورتیکه هر کس میداند در هر مسئله‌ای اگر یکی از معلومات مسئله غلط یا ناقص باشد جواب آن درست نخواهد بود. درست است که ارث پسر 2 برابر دختر و ارث زن در صورت فوت شوهر نصف ارث شوهر و ارث مادر نصف ارث پدر است ولی حساب نمیکنند که خرج خانواده به عهده مرد خانواده است و مرد مهریه می دهد و زن مهریه می‌گیرد. چون آیه 11 و 12 و 176 نساء سوره 4 میفرماید: خدا در باره فرزندانتان سفارش میکند که سهم پسر دو برابر دختر است و اگر همه دختر بودند و بیش از دو نفر بودند دو ثلث ماترک (مالی که از شخص مرده بجا مانده) سهم آنها است و اگر یک نفر بود نصف ماترک سهم او است و پدر و مادر شخص مرده هر کدام یک ششم سهم دارند در صورتیکه فرزند داشته باشد. و اگر فرزند ندارد و فقط پدر و مادر از او ارث میبرند مادرش یک ثلث و پدر دو ثلث ارث میبرد. و اگر برادر دارد مادرش یک ششم سهم دارد. البته بعد از وصیتی که شخص مرده کرده یا پرداختن قرضی که داشته. نمیدانید پدر و مادرتان و فرزندانتان کدامشان نفعشان برای شما بیشتر است. این چیزی است که خدا واجب کرده . خدا دانا و کارهایش روی حکمت است. نصف ماترک زنانتان سهم شما است در صورتیکه فرزند نداشته باشند و اگر فرزند داشته باشند ربع ماترک آنها سهم شماست. البته پس از وصیّتی که کرده‌اند یا پرداختن قرض آنها. ولی زنان در صورتی که شوهران مرده فرزند نداشته باشند. ربع ماترک سهم آنها است و اگر فرزند داشته باشند یک هشتم سهم آنها است. البته پس از وصیتی که میکنید و پرداختن قرض شما. اگر مردی باشد که خواهر و برادرش از او ارث ببرند یا زنی باشد که برادر یا خواهرش از او ارث ببرند هر کدام آنها یک ششم سهم دارند. اگر بیشتر از یک نفر باشند در ثلث ماترک شریک هستند. البته بعد از وصیّتی که شده و پرداختن قرض او بدون ضرر زدن. این سفارش خدا است. و خدا دانا و بردبار است. آیه 176 نساء میفرماید: در باره خواهر و برادری که از شخص مرده ارث میبرند از تو نظر میخواهند بگو اگر مردی بمیرد و فرزند نداشته باشد و فقط خواهری داشته باشد نصف ماترک سهم او است و برادر تمام آنچه خواهرش به جا گذاشته به ارث می‌برد در صورتیکه خواهرش فرزند نداشته باشد و اگر خواهران بیش از 2 نفر باشند دو ثلث ماترک سهم آنان است و اگر برادران و خواهرانی داشته باشد برادران 2 برابر خواهران ارث میبرند. خدا دستورهایش را اینطور برای شما بیان میکند که گمراه نشوید. خدا هر چیزی را خوب می داند. این در صورتی است که شخص مرده پدر و مادر نداشته باشد.

در تقسیم به نسبت همانطور که در سهام شرکتها میدانیم به هر سهم عدد صحیحی نمیرسد بلکه گاهی تا ده هزارم هم حساب میشود. اما آیه 34 نساء میفرماید: مردان حق مراقبت و نگهداری از زنان را دارند بعلت اینکه (خدا نیروی بدنی آنها را) بیشتر از زنان کرده و بعلت خرجی که از مال خود برای خانواده میکنند... در صورتی که زنان وظیفه ندارند اگر میلیاردر هم هستند خرجی برای خانواده بکنند ولی حق دارند. لذا مردان از ارثی که میبرند خرج میکنند در صورتی که ارث زنان سر جای خود میماند و سود آن هم روی آن می آید. آیه 4 نساء میفرماید: مهر زنان را با کمال رضایت به آنها بدهید و اگر با میل خود از قسمتی از آن گذشتند آن را حلال و گوارا بخورید. در صورتیکه زنان مهر نمیدهند.