83

بت

بعضی ها در اثر آموزش غلط فکر میکنند بت فقط چیزی است که از سنگ و چوب و فلزات درست میکنند. در صورتیکه انسان‌ها هم بت میشوند و از انسان‌ها هم بت ساخته میشود. بت هر چیزی غیر از خدا است که انسان‌ها در مقابل او خود را کوچک ببینند و بدون چون و چرا از آنچه گفت اطاعت کنند و سر تعظیم در مقابلش فرود آورند و رفع احتیاجات خود را از او بخواهند. مثل بیشتر پادشاهان گذشته و حکومت‌های کنونی.

خداوند در باره اطاعت بی چون و چرا از دانشمندان دینی و زاهدان تارک دنیا و حتی پیغمبر خدا و ارباب گرفتن آنها میفرماید اینکار شرک است. همانطور که در آیه 31 توبه سوره 9 میفرماید: دانشمندان دینی و زاهدان تارک دنیا و پیغمبرشان مسیح ابن مریم را غیر از خدا ارباب خود گرفتند، در صورتیکه به آنها دستور داده شده بود که فقط معبود یگانه (یعنی خدا) را بندگی (و اطاعت بی چون و چرا) کنند. (چون فقط اوست که در دستورهای خود اشتباه نمیکند.) معبودی (کسی که انسان بدون چون و چرا از دستورهایش اطاعت کند) غیر از خدا وجود ندارد. خدا خیلی بالاتر از این چیزهایی است که شریک او میسازند. می‌بینیم که پیغمبر خدا را هم ارباب (کارفرما و ارباب و دستور ده و قانون گذار) خود گرفتن در اسلام شرک است چه رسد به دیگران.

خداوند در آیه قبل از آن یعنی آیه 30 توبه میفرماید: یهودی‌ها گفتند عُزَیز (عزرا نویسنده کتاب عهد عتیق تورات-) پسر خدا است و مسیحیان گفتند مسیح ابن مریم پسر خدا است. این چیزی که به زبان خود میگویند. حرف آنها شبیه حرف افراد کافری است که قبل از آنها بودند ...

چون آیه 64 آل‌عمران، سوره 3، میفرماید: بگو ای اهل کتاب بسوی سخنی که بین ما و شما مساوی است بیائید که فقط بندگی خدا را بکنیم (که احتیاج به بنده ندارد تا از بندگی دیگران آزاد شویم. بنده کسی است که از دستور اربابش بدون چون و چرا اطاعت میکند) و چیزی را (در این اطاعت بی چون و چرا) شریک خدا نکنیم. و (به زبان ساده‌تر) بعضی از ما بعضی را غیر از خدا ارباب (آقا و صاحب اختیار و کارفرمای) خود نگیرند...

مسلمانان واقعی وظیفه دارند عاقلانه دنیائی بسازند که در آن سری در مقابل کسی بعنوان کوچکی خم نشود. این کاری است که احتیاج به وقت و عقل و دوراندیشی دارد و کاری نیست که در عرض یکی دو سال و حتی شاید یک قرن و دو قرن عملی شود. چون تمام قدرتمندان و قدرت طلبان جهان مخالف آن هستند و میخواهند تمام مردم جهان مطیع بدون چون و چرای آنها باشند و هر امر و نهی آنان را بدون چون و چرا و از صمیم قلب اطاعت کنند. همانطور که در سراسر جهان می‌بینیم هیتلر و استالین هم مجلس شورا داشتند و هیتلر با رأی مجلس رایشتاک (مجلس نمایندگان انتخابی مردم) صدر اعظم آلمان شد.

خداوند در آیه 191 تا 198 اعراف سوره 7 میفرماید: آیا چیزی را شریک خدا میسازند که چیزی را خلق نکرده‌اند و خودشان هم مخلوق خدا هستند؟ !! توانایی کمک به آنها را ندارند و حتی به خودشان هم نمیتوانند کمک کنند. (تا خودشان را از دست مرض و مرگ نجات دهند.) اگر آنها را به راه راست دعوت کنید از دعوت شما تبعیت (پیروی) نمیکنند. برای شما مساوی است چه دعوتشان بکنید یا ساکت باشید. کسانی را که غیر از خدا به کمک میخوانید، بندگانی مثل شما هستند. (و بودند) اگر راست میگویید آنها را به کمک بخوانید تا دعای شما را اجابت کنند. آیا پائی دارند که بوسیله آن راه بروند؟ یا دستی دارند که بوسیله آن به کسی حمله کنند؟ یا چشمی دارند که با آن ببینند؟ آیا گوشی دارند که با آن بشنوند؟ بگو شریکانی را که برای خدا ساخته‌اید به کمک بخوانید، بعد هر نقشه‌ای که به نظرتان میرسد در باره من بکشید و مهلتی به من ندهید. بگو ولیّ (یاور و مددکار) من کسی است که قرآن را نازل کرده. او مددکار افراد درستکار است. کسانی که غیر از خدا به کمک میخوانید توانایی کمک به شما را ندارند، حتی نمیتوانند بخودشان کمک کنند. اگر آنها را دعوت به راه راست بکنید نمیشنوند. می‌بینی که به تو نگاه میکنند در صورتیکه نمی‌بینند. و آیه بعد آن یعنی آیه 199 اعراف میفرماید: عفو را در پیش گیر (خطا و اشتباه آنان را ببخش چون حقیقت را نمیدانند) و امربمعروف کن و از افراد نادان روگردان باش.

آیه 18 یونس، سوره 10 میفرماید: غیر از خدا چیزی را بندگی (اطاعت بی چون و چرا میکنند) که نه ضروری به آنها میزنند و نه نفعی به آن‌ها میرسانند ولی میگویند اینها شفیع ما پیش خدا هستند. آیا خدا را از چیزی که در آسمان‌ها و زمین نمیداند آگاه میکنید؟ خدا منزّه و بر کنار از این حرف‌ها و بالاتر از این چیزهائی است که شریک خدا میسازید. می‌بینیم که اینکار در اسلام شرک است. اسلام از شریک سازی‌ها مبرّا است.

بت‌پرست‌ها (مشرکین) کسی را در خلقت جهان و تدابیر امور آن شریک خدا نمیساختند بلکه شرک آنها اطاعت بی چون و چرا از آنچه آنها (بت‌هایشان) میگفتند بود. چون همین اطاعت بی چون و چرای آنها باعث انحراف آنها از دین میشد و آنها را گمراه میکرد و احتیاج به پیغمبر بعدی بود که انحراف و اشتباه آنها را به آنها گوشزد کند و آنها را به راه راست هدایت کند.

خداوند در آیه 17 و 22 و 32 و 40 قمر سوره 54 قرآن میفرماید: قرآن را برای اینکه مردم بفهمند و پند گیرند آسان کردیم...

آیه 97 مریم سوره 19 میفرماید: قرآن را به زبان تو (به زبان عربی) آسان کردیم تا با آن به افراد با تقوا مژده بدهی و افراد مخالف لجباز را از عواقب کارهایشان بر حذر داری. انسان در مژده دادن رمز و راز و معمّا بکار نمیبرد و در بر حذر داشتن هم رمز و راز و معمّا بکار نمیبرد.

آیه 9 اسراء سوره 17 میفرماید: این قرآن مردم را به راست‌ترین (درست‌ترین) راه هدایت میکند... در هدایت و راهنمائی رمز و راز بکار نمیرود.