81

کشتار در قرآن

کسی میگفت 80 درصد قرآن صحبت از کشتار است. به او گفتم اغراق و تهمت هم حدّی دارد. قرآن 6236 آیه دارد و 4 آیه آن در باره کشتار و کشتن دستور میدهد. آن هم در مورد کسانی است که با اسلام میجنگند. وگرنه آیه 8 ممتحنه سوره 60 میفرماید: خدا شما را از نیکی کردن و با عدالت رفتار کردن با کسانی که در دین با شما نجنگیدند و شما را از شهر و دیارتان بیرون نکردند نهی نمیکند. چون خدا افراد عادل را دوست دارد. حکم آنها را بکشید در 4 آیه آمده که کمتر از یک هزارم 6236 آیه است. چطور میگوئید 80 درصد قرآن در باره کشتن دیگران است... خجالت از تهمت هم چیز خوبی است. این آیات عبارت از آیه 191 بقره سوره دوم و 3 آیه دیگر است. آیه 191 بقره میفرماید: آنها را هر جا پیدا کردید بکشید و آنها را از جائی که شما را بیرون کردند بیرون کنید. فتنه از آدم کشی سخت‌تر است. (چون صدها آدم بیگناه در آن کشته میشوند) ولی در مسجدالحرام تا با شما در آن نجنگیده‌اند با آنها جنگ نکنید. اگر با شما در آن جنگیدند آنها را بکشید. مجازات افراد بی ایمان (که با شما میجنگند) چنین است. می‌بینید صحبت از کسانی است که با مسلمانان میجنگند. این آنها را بکشید اشاره به آیه قبل از آن است که میفرماید: در راه خدا با کسانیکه با شما میجنگند بجنگید. ولی تعدی و تجاوز نکنید. چون خدا متجاوزان را دوست ندارد. می‌بینیم صحبت از کسانی است که با مسلمانان میجنگند. همه میدانند در جنگ شربت و شیرینی به هم تعارف نمی‌کنند. جنگ‌های امروزه را در جهان در تلویزیون می‌بینیم و از رادیو می شنویم و در روزنامه میخوانیم. آیه دوم آیه 89 نساء سوره 4 است که میفرماید: دوست دارند شما هم مثل آن‌ها کافر شوید و با هم مساوی شوید. آنها را تا در راه خدا مهاجرت نکنند پشتیبان خود نگیرید. اگر از اینکار خودداری کردند آنها را هر جا پیدا کردید بگیرید و بکشید و از آنها پشتیبان و مددکاری را برای خود نگیرید. این آیه مطابق آیه قبل از آن در باره منافقین است که ادعای مسلمانانی میکردند و میخواستند مسلمانان هم مثل آنها کافر شوند و به شرک برگردند. آیه سوم آیه 91 نساء یعنی دو آیه بعد است که میفرماید: دسته دیگری را پیدا میکنید که میخواهند شما را و خودشان را مطمئن کنند. هرگاه به فتنه‌ای برگردانده شوند وارد آن میشوند. اگر از شما کناره جوئی نکردند و به شما عملاً اظهار صلح نکردند و دست از فتنه گری برنداشتند هر جا آنها را پیدا کردید آنها را بگیرید و بکشید. برای شما بر آنها تسلط آشکاری قرار داده ایم. می‌بینید اینها هم منافقینی بودند که اگر فتنه‌ای میدیدند در آن علیه مسلمانان شرکت میکردند. آیه چهارم آیه 5 توبه سوره 9 است که میفرماید: وقتی ماه‌های مهلت داده شده به آنها تمام شد مشرکین را هر جا پیدا کردید بکشید. آنها را بگیرید و محاصره کنید و در هر کمین گاهی کمین آنها را بکنید. اگر توبه کردند (از فتنه انگیزی و جنگ با مسلمانها) دست برداشتند و نماز را بپا داشتند و زکات دادند راهشان را باز کنید. (مزاحم آنها نشوید) چون خدا آمرزنده و مهربان است. شما هم گذشته آنها را ببخشید. اگر آیه 13 همین سوره را ببینید میفرماید: آنها برای اولین بار جنگ با شما را شروع کردند. آیا از آنها میترسید؟ در صورتی که اگر ایمان دارید سزاوار این است که از نافرمانی خدا بترسید. بهتر است چند آیه قبل از این آیه یعنی آیه 8 را هم ببینیم که در آیه 8 همین سوره میفرماید: حال آنها چگونه است؟ اگر بر شما غلبه کنند رعایت خویشاوندی و عهدی را که با شما بسته‌اند نمیکنند. با حرف‌های خود میخواهند شما را راضی کنند ولی دل‌هایشان از اینکار خودداری میکند. (قلباً به حرف‌های خود ایمان ندارند.) بیشتر آنها فاسق هستند. فاسق کسی است که از فرمان‌های خدا اطاعت نمیکند. مثل بیشتر مدعیان مسلمانی امروزی که خیال میکنند اگر نماز خواندند و روز گرفتند و حج رفتند مسلمان هستند و احکام دیگر خدا را اجرا نمی کنند و در شرک و کفر غوطه ورند. چون کسانی که دیگران را ارباب خود میگیرند یعنی از دستور آنان بنام تقلید بدون چون و چرا اطاعت میکنند مطابق آیه 31 توبه مشرک هستند. پیغمبر خدا و امام صادق (ع) هم همین حرف را میزدند. بحث سرسپردگی و اطاعت را در وسط کتاب خدا از دیدگاه قرآن نوشته آیت الله دکتر بهشتی بخوانید. آیه اول به بعد سوره توبه را بخوانید تا ببینید که این حکم در باره مشرکینی است که در معاهده حدیبیه در سال هشتم هجرت با مسلمانان عهد بستند که علیه مسلمانان کاری نکنند و در اینکار به دیگران هم کمک نکنند. آیه 4 این سوره را ببینید که میفرماید: غیر از مشرکینی که با شما (در حدیبیه) عهد بستند و ذره‌ای در اجرای آن فروگذاری نکردند و بر علیه شما به دیگران کمک نکردند. معاهده خود را با آنها تا پایان معاهده (که مدت ده سال بود) رعایت کنید. چون خدا افراد متقی را دوست دارد. این حرف 80 درصد قرآن را با غلوی که گویندگان میکنند یهودیان و مسیحیان در دهان نامسلمانان مدعی مسلمانی که از قرآن خبری نداشتند بنام محققان اروپائی انداختند. چون یهودیان در اینکار استادند. علت دشمنی آنها با اسلام ریشه دار و عمیق است. چون قرآن در سوره 112 یعنی سوره اخلاص یا توحید میفرماید: خدا نزائیده (پسر و فرزندی ندارد) و زائیده نشده.. چون انسان نیست و زنی نگرفته و نداشته تا فرزندی داشته باشد. چون آیه 101 انعام سوره 6 میفرماید: بوجود آورنده آسمانها و زمین است. چگونه فرزندی دارد در صورتیکه همسری نداشته ... و آیه 11 شوری سوره 42 میفرماید: هیچ چیز مثل او نیست. و آیه آخر سوره 112 میفرماید: همتا و مثل و مانندی ندارد. این را همه دانشمندان یهودی و مسیحی میدانند که خدا انسان نیست که زن و فرزند داشته باشد و حق با اسلام و قرآن است. چون آیه 35 نور سوره 24 میفرماید: خدا نور آسمان‌ها و زمین است. نه اینکه انسانی است که زن و بچه داشته باشد. خالق 400 میلیارد کهکشان آدم نیست. ولی کتاب عهد عتیق که ما به آن تورات میگوئیم در شماره اول باب 14 تثنیه کتاب پنجم عهد عتیق میگوید: شما پسران یَهُوَه خدای خود هستید.... و در شماره 22 باب 4 خروج کتاب دوم عهد عتیق میگوید: خدا به موسی گفت به فرعون بگو خدا چنین میگوید که اسرائیل پسر من و نخست زاده من است. و شماره 17 باب 3 انجیل متی و شماره 11 باب اول انجیل مرقس و شماره 22 باب 3 انجیل لوقا (3 انجیل از 4 انجیل) میگویند عیسی پسر محبوب خدا است و شماره 14 باب اول انجیل یوحنا کتاب چهارم عهد جدید (انجیل) میگوید مسیح پسر یگانه خدا بود.