54

عدالت 1

عدالت هدف تمام پیغمبران خدا است. دینداران واقعی باید متحد شوند و ریشه ظلم و ظالم را بکنند و دنیائی بسازند که در آن اثری از ظلم و اجحاف و تبعیض بیجا وجود نداشته باشد. خداوند در آیه 25 حدید سوره 57 هدف و مقصود خود را از فرستادن پیغمبران برقراری عدالت توسط انسان‌ها معرفی میکند و میفرماید : پیغمبرانمان را با دلیل‌های روشن فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان نازل کردیم برای اینکه مردم عدالت را برقرار کنند. آهن را که در آن سختی بسیار و منافعی برای مردم وجود دارد فرستادیم تا خدا افرادی که او و پیغمبرانش را از صمیم قلب یاری می‌کنند بشناسد. خداوند قوی و توانا است.

دینداران واقعی باید با هم متحد شوند و چنین دنیایی بسازند وگرنه از دین فقط اسمی دارند و با آداب و تشریفات خود را دل خوش ساخته اند.

آیه 90 نحل سوره 16 میفرماید:

خدا به عدالت و نیکوکاری وکمک مالی به خویشاوندان امر و از کارهای زشت وناروا و فساد و تجاوز نهی میکند ...

آیه 29 اعراف سوره 7 میفرماید:

بگو ارباب (آقا و صاحب اختیار و فرمانفرمای) من به عدالت امر کرده و اینکه موقع عبادت رو به خدا آورید و در حالی که دین را برای او خالص کرده‌اید او را بخوانید...

در نظر مسلمان و هر دیندار واقعی عدالت بالاتر از هر دوستی و دشمنی است. خداوند در آیه 135 نساء سوره 4 به مسلمانان که به رسالت محمد ص ایمان دارند میفرماید:

ای افراد با ایمان (که به رسالت محمد ص ایمان دارید) مراقب اجرای عدالت و شاهد برای خدا باشید اگرچه بر ضرر خودتان یا پدر و مادر و نزدیکانتان باشد. خواه غنی (بی نیاز) باشند خواه فقیر. خدا به آنها سزاوارتر است. بنابراین از دلخواه خود پیروی نکنید که از عدالت منحرف شوید. اگر دو پهلو شهادت بدهید یا از دادن شهادت خودداری کنید. خدا از کارهایی که میکنید با خبر است. (میداند که از اجرای عدالت جلوگیری کرده‌اید.)

و در آیه 8 مائده سوره 5 میفرماید:

ای افراد با ایمان برای اجرای فرمان خدا مراقب باشید و به عدالت شهادت بدهید. دشمنی دسته‌ای شما را به بی عدالتی وا ندارد. در همه حال عادل باشید. چون عدالت به تقوی نزدیکتر است. از نافرمانی خدا حذر کنید. چون خدا از کارهائی که میکنید خبر دارد.

می‌بینیم که در نظر مسلمان عدالت از تمام علاقه‌ها و دشمنی‌ها بالاتر است. چون تا مردم به این حد از دینداری نرسند عدالت کلمه زیبایی است برای فریب مردم.

خداوند در آیه 152 انعام سوره 6 میفرماید:

... ما فقط به اندازه توانایی مردم را مکلف وموظف می‌کنیم. وقتی حرفی میزنید عدالت را رعایت کنید، اگر چه بضرر نزدیکانتان باشد. و بعهد خدا (مسلمانی و تسلیم خدا بودن) وفا کنید (عمل کنید و عدالت را رعایت کنید.) این سفارشی است که خدا به شما میکند تا متوجه کار خود باشید.

آیه 58 نساء سوره 4 میفرماید:

خدا شما را امر میکند که امانت را به صاحبانش برگردانید. و وقتی حکمی میکنید، بعدالت حکم کنید. خدا نصحیت خوبی به شما میکند. خدا شنوا و داناست.

خداوند در آیه 42 مائده سوره 5 در مورد داوری بین یهودیان میفرماید:

وقتی پیش تو آمدند بین آنها حکم (داوری) کن ، یا از آن خودداری کن... اگر بین آنها داوری کردی به عدالت حکم (داوری) کن چون خدا آدم‌های عادل را دوست دارد.

آیه 9 سوره حجرات 49 در باره حل اختلاف بین مسلمانان میفرماید:

اگر دو دسته از مسلمانان با هم جنگیدند، بین آنها را سازش بدهید (اصلاح کنید). اگر یکی از آنها به دیگری ظلم (تجاور) کرد با دسته متجاوز بجنگید تا به دستور خدا تسلیم شود (برگردد). وقتی برگشت بین آنها را به عدالت اصلاح کنید و عدالت را رعایت کنید. از خدا بترسید تا مورد مرحمت او قرار گیرید.

آیه 8 ممتحنه سوره 60 در باره مسلمانان میفرماید:

خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت در باره کسانی که با شما نجنگیدند و شما را از سرزمین خودتان بیرون نکردند نهی نمیکند. چون خدا افراد عادل را دوست دارد.

شعیب در آیه 85 هود به قوم خود میگوید:

ای قوم من کِیل (پیمانه) و ترازو را به عدالت بدهید، و کم فروشی نکنید، و در زمین به فساد دامن نزنید.

خدا در آیه 47 انبیاء سوره 21 میفرماید:

ترازوهای خود را در روز قیامت به عدالت می‌گذاریم. به هیچکس به اندازه ذره‌ای ظلم نمیشود. اگر کار کسی به اندازه دانه خردلی باشد پای حساب می‌آوریم. ما برای حسابرسی کافی هستیم.

خداوند در باره قرضی که به هم میدهید در آیه 282 بقره میفرماید:

.... از نوشتن آن، چه کوچک باشد چه بزرگ ناراحت شوید. آن را برای مهلت آن (پرداخت آن) بنویسید. این پیش خدا عادلانه‌تر و برای شهادت بهتر و برای اینکه شک نکنید ... (چون اولاً حافظه انسان‌ها ضعیف است، ثانیاً آدم‌های فریبکار کم نیستند.)

دیدیم که آیه 25 حدید می‌فرماید تمام پیغمبران را برای این فرستادیم که مردم عدالت را برقرار کنند. آن را بررسی کنیم. شماره 17 تا 21: 5 تثنیه کتاب پنجم عهد عتیق (تورات) میفرماید:

قتل نکن. زنا نکن. دزدی نکن. بر همسایه خود شهادت دروغ نده. بر زن همسایه‌ات طمع نورز. بخانه همسایه‌ایت و به مزرعه او و به غلامش و کنیزش و گاوش و الاغش و به هر چه از آنِ (مال) همسایه تو باشد، طمع مکن. (عدالت رعایت کلیه حقوق کلیه انسانها است.)

عیسی مسیح در باره داخل حیات جاوید شدن در شماره 19: 19 انجیل متی میفرماید:

قتل نکن. زنا نکن. دزدی نکن. شهادت دروغ نده. پدر و مادر خود را حرمت دار و همسایه خود را مثل نفس خود دوست بدار.


عیسی مسیح در شماره 12 و 13: 9 انجیل متی میفرماید:

نه تندرستان (آدم‌های سالم و تندرست) بلکه مریضان احتیاج به طبیب (پزشک) دارند. لکن رفته این را دریافت کنید که رحمت میخواهم نه قربانی. زیرا نیامده‌ام تا عادلان را بلکه گناهکاران را به توبه دعوت نمایم. (تا آنها هم عادل باشند وگناه و ظلم نکنند.)