48

وظیفه‌ مسلمان

مسلمان واقعی کسی است که تسلیم بدون چون و چرای خداست چون خدا را قانونگذار و خالق جهان میداند و مطلع از تمام قوانینی که در جهان و غرائز و احتیاجات و توانائی‌هائی که در انسان گذاشته. مسلمان واقعی وظیفه دارد دنیائی بسازد که در آن عدالت برقرار باشد و حقوق واقعی هیچکس در جهان پایمال نشود. حق طبیعی هر کس جان و مال و ناموس و آرامش فکری او است. تا در قرن 21 دم از حقوق انسان‌ها نزنند و با بمب و موشک خانه‌های افراد را بر سر آنها خراب نکنند و بدنهای آنها را تکه‌تکه نکنند.

چون آیه 25 حدید سوره 57 میفرماید: بدون هیچگونه تردیدی پیغمبرانمان را (تمام آنها را) با دلیل‌های روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم عدالت را برقرار کنند .... مردم شامل کلیه مردم جهان است و پیغمبران شامل تمام پیغمبران میشود و عدالت رعایت و حفظ حقوق واقعی انسان‌ها است. چون دانش و اخلاق و رفتار و فعالیت انسان‌ها با هم فرق دارد حقوق آنها هم با هم فرق دارد. حقوق قاتل عمد و قاتل غیر عمد و ضارب و کسی که به دیگران زخمی زده و زناکار و کلاهبردار و راهزن و شب‌رو و کم فروش و گرانفروش با آدم پاک و بیگناه مساوی نیست. اصلاً مساوات در طبیعت وجود ندارد. انسان و حیوان و گیاه و جماد و گاز و بخار با هم فرق دارند.

مسلمان وظیفه دارد با متحد ساختن تمام دینداران که ادعای پیروی از هر کدام از پیغمبران را میکنند آنها را برای ساختن یک دنیای پاک آماده کند. چون آیه 64 آل‌عمران سوره 3 میفرماید: بگو ای اهل کتاب (ای کسانی که کتاب الهی دارید) بسوی کلمه‌‌ای بیائید که بین ما و شما مساوی است که بنده و مطیع هیچکس (و هیچ مقام و هیچ سازمانی) غیر از خدا نباشیم و در این اطاعت بی چون و چرا کسی را شریک خدا نکنیم و بعضی از ما بعضی را غیر از خدا ارباب (فرمانفرمای) خود نگیرند... و دیکتاتور نسازند که بخواهند به دیگران فرمان دهند و دیگران هم بدون چون و چرا از آنها اطاعت کنند.

مسلمان واقعی باید اینکار را با حکمت و بصیرت و نصیحت نیکو انجام دهد و با دیگران با نیکوترین روش بحث و گفتگو کند، چون آیه 125 نحل سوره 16 میفرماید: مردم را با حکمت و نصیحت خوب به راه خداوندت دعوت کن و با بهترین روش با آنها بحث و گفتگو کن... و در آیه 108 یوسف سوره 12 میفرماید: بگو این راه من است. من و پیروانم مردم را با بصیرت (بینش و بینائی) به راه خدا دعوت میکنیم ...

چون آیه 36 اسراء سوره 17 میفرماید: از آنچه نمیدانی ندانسته دنبال روی نکن. چون گوش و چشم و دل همگی مسئول این دنباله روی جاهلانه میباشند. چون فریبکارانی که مطابق آیه 79 بقره با دست و فکر خود کتاب مینویسند و میگویند این از جانب خدا است و کسانی که مطابق آیه 78 آل‌عمران طوری صحبت میکنند و میگویند این حرف‌ها از جانب خدا است تا شما را گول بزنند و کسانی که حقایق دین را (مطابق آیه 159 بقره) پنهان میکنند و ملعون هستند در دنیا کم نیستند. مسلمان واقعی میداند در این راه فقط باید از کتاب الهی پیروی کند و از هرگونه تفرقه و اختلاف و چیزی که باعث تفرقه و اختلاف میباشد خودداری کند. چون آیه 102 و 103 و 105 آل‌عمران میفرماید: ای افرادی که (به پیغمبری محمد ص و الهی بودن قرآن) ایمان دارید آنطور که سزاوار ترس از نافرمانی خدا است از نافرمانی خدا بترسید و فقط در حالی که تسلیم احکام و نظرهای خدا و مسلمان هستید از دنیا بروید و همگی به رشته الهی (یعنی به قرآن) بچسبید و تفرقه نداشته باشید. و شما مثل کسانی که پس از آنکه دلیل‌های روشن برای آنها آمد (دیدند و شنیدند چگونه در اثر تفرقه عظمت‌های بزرگ جهانی از هم پاشید و از بین رفت) باز دچار تفرقه و اختلاف شدند نباشید. آنها عذاب بزرگی دارند. در دنیا عذاب آنها ذلت و خواری است و در آخرت عذاب ابدی و جهنم سوزان. مسلمان واقعی از هر چیزی که باعث ایجاد نفرت و تفرقه شود خودداری می‌کند چون آیه 11 و 12 حجرات سوره 49 میفرماید: از مسخره کردن و عیب جوئی کردن و لقب زشت به هم دادن و از بدبینی و تجسس در کارهای خصوصی یکدیگر و غیبت کردن از هم خودداری کنید. چون اینکارها باعث ایجاد تفرقه میشود. آیه 15 نور سوره 24 میفرماید: هنگامی را بیاد خود بیاورد که تهمت و شایعه را زبانی از هم میگرفتید و ندانسته چیزی را که به آن علم نداشتید بازگو میکردید و آن را کار ساده‌ای می‌پنداشتید، در صورتیکه پیش خدا گناه بزرگی بود. چون با آبرو و حیثیت اجتماعی افرادی بازی میکرد. آیه 118 آل‌عمران سوره 3 میفرماید: ای افراد با ایمان (که به پیغمبری محمد ص و الهی بودن قرآن ایمان دارید) غیر از مسلمانان را دوست صمیمی و همراز خود نگیرید. آنها در خرابکاری در کار شما ذره‌ای فروگذاری نمیکنند. هر چیزی که باعث ناراحتی شما است دوست دارند. کینه و نفرت از سخنانشان پیدا است. کینه و نفرتی که در دل پنهان کرده‌اند خیلی بیشتر از آن چیزی است که زبانی اظهار می‌کنند. ما آیات را برای کسانی که عقل خود را بکار می‌اندازند بیان کردیم. بقیه کار با شما است. در گفتن حقیقت اثری است که در نگفتن نیست. پذیرفتن یا نپذیرفتن آن با دیگران است. حقیقت جویان کم نیستند.