41

اسلام و ادیان 3

آیه 25 حدید میفرماید: تمام پیغمبرانمان را برای این فرستادیم ... که مردم عدالت را برقرار کنند. پس تمام دینداران باید برای اینکار متحد شوند. آیه 64: 3 سوره آل‌عمران میفرماید: بگو ... بیائید که از هیچکس غیر از خدا اطاعت بی چون و چرا نکنیم. (بنده هیچکس غیر از خدا نباشم.) و بعضی از ما بعضی را غیر از خدا ارباب (آقا و صاحب اختیار و فرمانفرمای) خود نگیرند... دینداران جهان برای اینکار باید متحد شوند.

آیه 125 نحل سوره 16 : مردم را با حکمت و پند نیکو به راه خداوندت (آقا و فرمانفرمایت) دعوت کن و با بهترین روش با آنها گفتگو نما ... آیه 46: 29: با اهل کتاب با بهترین روش گفتگو کنید- بجز ستمکاران آنها و بگوئید ما به آنچه به ما و شما نازل شده (یعنی به قرآن و تورات و انجیل و ...) ایمان داریم و معبود ما و شما (یعنی کسی که باید بنده و مطیع بی چون و چرای فرمانش بود) یکی است و ما تسلیم او هستیم. آیه 136: 2 : بگوئید ما به خدا و قرآنی که به ما نازل شده و آنچه به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان او نازل شده و آنچه به موسی و عیسی داده شده (یعنی به تورات و انجیل) و آنچه به پیغمبران از جانب خداوندشان داده شده ایمان داریم. فرقی بین آنها نمیگذاریم و ما تسلیم او هستیم. آیه 13: 42 : خدا برای شما از دین همان چیزی را قانونگذاری کرد که نوح را به آن سفارش کرد و همان چیزی است که به تو وحی کردیم و همان چیزی است که ابراهیم و موسی و عیسی را به آن سفارش کردیم که دین را اجرا کنید و در دین تفرقه نداشته باشید. قبول آنچه مشرکین را به آن دعوت میکنی برای آنها سخت است. خدا هر کس را بخواهد انتخاب میکند و هر کس را که به سوی او برگردد هدایت میکند.

آیه 15: 42 : مردم را به اینکار دعوت کن (به کار تفرقه نداشتن در دین) و همانطور که به تو دستور داده شده استقامت داشته باش و از دلخواه افراد مشرک پیروی نکن و بگو من به هر کتابی که خدا نازل کرده ایمان دارم و به من دستور داده شده بین شما به عدالت رفتار کنم. خدا ارباب (یعنی آقا و فرمانده و فرمانفرمای) ما و شما است. اعمال ما مال ما و اعمال شما مال شما است. هیچ دلیل دیگری بین ما و شما باقی نمانده (باید ببینیم خدا به ما چه دستوری میدهد) آیه 44: 5 : تورات را ما نازل کردیم. در آن هدایت و نور وجود دارد. پیغمبرانی که تسلیم خدا بودند و خداپرستان و دانشمندان یهود مطابق آن حکم میکردند. چون از آنها خواسته شده بود که کتاب خدا (یعنی تورات) را حفظ کنند و شاهد و مراقب آن بودند. بنابراین از مردم نترسید و از (نافرمانی و عذاب) من بترسید و آیات مرا به بهای ناچیزی نفروشید. کسانی که مطابق آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند کافر هستند.

آیه 46: 5 : دنبال پیغمبران بنی‌اسرائیل عیسی ابن مریم را فرستادیم که مصدق توراتی است که قبل از او بود و به او انجیل را دادیم که در آن هدایت و نور وجود دارد و تصدیق کننده توراتی است که قبل از او بود و هدایت و پندی برای افراد با تقوی است.

آیه 47: 5 : باید عیسویان (اهل انجیل) مطابق آنچه خدا در انجیل نازل کرده حکم کنند. کسانی که مطابق آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند فاسق (نافرمان) هستند. آیه 48: 5 : قرآن را که تصدیق کننده کتابهای قبل از خود میباشد به حق به تو نازل کردیم که نگهبان آنها است. بنابراین مطابق آنچه خدا نازل کرده (یعنی مطابق قرآن و تورات) بین آنها حکم کن و در مورد حقی که برای تو آمده از دلخواه آنها پیروی نکن، برای هر یک از شما راه و رسمی قرار دادیم. اگر خدا میخواست شما را امت واحدی میساخت. ولی میخواهد شما را در آنچه به شما داده امتحان کند. بنابراین در کارهای خیر با هم مسابقه بدهید و از هم جلو بزنید...

آیه 3: 7: از آنچه از خداوندتان به شما نازل شده (یعنی از قرآن) پیروی کنید و از اولیائی غیر از آن پیروی نکنید...

آیه 3: 5: امروز دین شما مسلمانان را کامل کردم (کمبودی ندارد) و نعمت خودم را بر شما تمام کردم و اسلام را برای شما دین پسندیدم...

آیه 101: 5: در باره چیزهائی سوال نکنید که اگر برای شما روشن شود شما را ناراحت میکند. اگر موقع نزول قرآن در باره آن سوال کنید برای شما روشن میشود (و شما را ناراحت میکند) خدا از آنها گذشت کرده (که بار شما سنگین نشود) خدا آمرزنده و بردبار است.

آیه 31: 4 : اگر شما از گناهان بزرگی که از آن نهی شده‌اید دوری کنید، گناهان دیگر شما را می‌بخشیم و شما را با احترام وارد (بهشت) جای پر ارزشی میکنیم.

آیه 134: 2: آنها (یعنی ابراهیم و اسمعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندانش) گروهی بودند که از دنیا رفتند. هر چه کردند برای خودشان است و آنچه شما میکنید مال شما است ...

اتحاد دینداران

آیه 62: 2: مسلمانان و یهودیان و مسیحیان و پیروان یحیی، به طور کلی کسانی که به خدا و روز آخرت ایمان دارند و کار درست می‌کنند، پاداششان پیش خداوندشان محفوظ است. نه ترسی دارند نه غصّه می‌خورند.

آیه 46: 29: با اهل کتاب به جز ستمکاران آنها با بهترین روش گفتگو کنید و بگوئید ما به آنچه به ما نازل شده (یعنی به قرآن) و آنچه به شما نازل شده (یعنی به تورات و انجیل و ...) ایمان آورده‌ایم. خدای ما و شما یکی است و ما تسلیم او هستیم.

آیه 136: 2: بگوئید ما به خدا و آنچه به ما نازل شده (یعنی به قرآن) و آنچه به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندانش نازل شده و آنچه به موسی و عیسی داده شده (یعنی به تورات و انجیل) و آنچه به پیغمبران از جانب خداوندشان داده شده ایمان داریم و فرقی بین هیچکدام آنها نمیگذاریم و ما تسلیم او هستیم.

آیه 13: 42: برای شما همان چیزی را خدا قانونگذاری کرد که نوح را به آن سفارش کرد و چیزی است که به تو وحی کردیم و همان چیزی است که ابراهیم و موسی و عیسی را به آن سفارش کردیم که دین را اجرا کنید و در آن تفرقه نداشته باشید. این چیزی که مشرکین را به آن دعوت میکنی برای آنها سنگین است. خدا هر کس را که بخواهد انتخاب میکند و هر کس را که به سوی او برگردد هدایت میکند.

آیه 111 تا 113: 2: یهودی‌ها گفتند هیچکس جز یهودی‌ها وارد بهشت نمیشود و مسیحی‌ها گفتند هیچکس جز مسیحی‌ها وارد بهشت نمیشود. این آرزوی آنها است. بگو اگر راست میگوئید دلیلتان را بیاورید. آری هر کس خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد پاداشش پیش خداوندش محفوظ است نه ترسی دارد نه غصه‌ای میخورد. یهودی‌ها گفتند عیسوی‌ها دین ندارند و عیسوی‌ها گفتند یهودی‌ها دین ندارند. در صورتیکه آنها کتاب دینی خود را میخوانند. تمام افراد نادان هم مثل حرف آنها را میزنند. خدا روز قیامت در باره آنچه در آن اختلاف دارند بین آنها حکم میکند.

آیه 64: 3: بگو ای اهل کتاب به سوی کلمه‌ای بیائید که بین ما و شما مساوی است که فقط از خدا اطاعت بی چون و چرا (بندگی) کنیم و چیزی را در این کار شریک خدا نکنیم و بعضی از ما بعضی را غیر از خدا ارباب (کارفرما و فرمانفرمای) خود نگیرند...

آیه 54: 39: به سوی خداوندتان برگردید و قبل از اینکه عذاب بر شما وارد شود و هیچکس نتواند به شما کمک کند تسلیم او باشید.

آیه 83: 3: آیا دنبال دینی غیر از دین خدا میگردند؟ در صورتیکه کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند با میل و بدون میل تسلیم او هستند و به سوی او بر میگردند.