37

اسلام

آیه 111 تا 113 بقره سوره 2 میفرماید: یهودی‌ها و مسیحی‌ها گفتند هیچکس جز یهودی و مسیحی وارد بهشت نمیشود. (مثل بسیاری از مدعیان مسلمانی) این آرزوی ایشان است. بگو اگر راست میگوئید دلیلتان رابیاورید. آری هر کس خود را تسلیم خدا کرده و نیکوکار بوده پاداشش پیش خداوندش محفوظ است. ترسی بر آنها نیست و غصّه‌دار نمیشوند. یهودیان گفتند مسیحیان بر چیزی نیستند (چون از یهودیان، زادۀ یهودا فرزند چهارم یعقوب و نخست زاده خدا نیستند) و مسیحیان گفتند یهودیان بر چیزی نیستند. (چون به خدائی عیسی مسیح اعتقاد ندارند) در صورتیکه آنها کتاب (تورات و انجیل) را میخوانند (و می‌بینند صحبتی از این حرف‌ها در آنها نیست) افراد نادان هم عین این حرف‌ها را زدند (مدعیان مسلمانی هم گفتند چون آنها به محمد ص و پیامبری او ایمان نیاوردند وارد بهشت نمیشوند و به جهنم میروند در صورتیکه قرآن در این آیات میفرماید اگر تسلیم احکام خدا و نیکوکار باشند ترس و غصه‌ای ندارند) خدا روز قیامت در باره آنچه ایشان در آن اختلاف داشتند حکم میکند.

آیه 83 آل‌عمران سوره 3 میفرماید: آیا آنها غیر از دین خدا میجویند؟!! در صورتیکه تمام کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند چه با میل چه بی میل تسلیم او شده‌اند (از قوانین طبیعی او پیروی میکنند) و بسوی او (برای پس دادن حساب) برگردانده میشوند. آیه 78 تا 80 این سوره را بخوانید.

آیه 125 نساء سوره 4 میفرماید: دین چه کسی بهتر از دین کسی است که خود را تسلیم خدا کرده و نیکوکار است و پیرو آئین ابراهیم حنیف است؟ خدا او را به دوستی برگزیده. آیه 71 انعام سوره 6 میفرماید: ... هدایت خدا هدایت (واقعی) است. به ما دستور داده شده که تسلیم خداوند (مالک و فرمانفرمای) جهانیان باشیم. آیه 22 لقمان سوره 31 میفرماید: هر کس خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد به دستآویز محکمی چسبیده،... آیه 34 حج سوره 22 میفرماید: ... معبود شما (کسی که سزاوار است بنده و مطیع محض او باشید) معبود واحدی است. بنابراین تسلیم او باشید. به افراد فروتن (که تسلیم خدا هستند) بشارت بده.

آیه 54 زُمر سوره 39 میفرماید: بسوی خداوندتان (مالک و فرمانفرمایتان که به شما میگوید چه کاری بکنید و چه کاری نکنید) برگردید و تسلیم (حکم و نظر) او باشید، قبل از اینکه عذاب شما فرا رسد و بعد از آن کسی شما را یاری نکند. و از بهترین چیزی که از خداوندتان به شما نازل شده پیروی کنید قبل از اینکه ناگهان عذاب شما فرا رسد و شما متوجه نباشید. آیه 19 آل‌عمران سوره 3 میفرماید: دین پیش خدا اسلام است (تسلیم خدا بودن است نه تسلیم کشیش و خاخام وآیت الله و مؤبد بودن) کسانی که به آنها کتاب الهی داده شده پس از اینکه علم برای آنها حاصل شد از روی (حسادت و) تجاوز به هم اختلاف پیدا کردند. کسی که منکر آیات خدا شود (بداند) که خدا زود به حساب افراد رسیدگی میکند.

آیه 85 آل‌عمران میفرماید: هر کس دنبال دینی غیر از اسلام (تسلیم خدا و کتاب الهی بودن) برود هرگز از او قبول نمیشود و در آخرت از کسانی است که ضرر کرده‌اند. آیه 7 صف سوره 61 میفرماید: چه کسی ظالم‌تر از کسی است که بخدا به دروغ افترا میزند در حالی او به اسلام (تسلیم خدا بودن) دعوت میشود. خدا افراد ظالم را هدایت نمیکند. آیه 136 بقره سوره 2 میفرماید: بگوئید ما به خدا و قرآنی که به ما نازل شده و آنچه به ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب و نسل یعقوب نازل شده و آنچه به موسی و عیسی داده شده (یعنی به تورات و انجیل) و آنچه به پیغمبران از جانب خداوندشان داده شده ایمان داریم. فرقی بین هیچکدام آنها نمیگذاریم (چون همه آنها برای برقراری عدالت در جهان آمده‌اند) و ما تسلیم خدا هستیم. که اینها را به آنها نازل کرده و داده است.

آیه 64 آل‌عمران میفرماید: بگو ای اهل کتاب بسوی کلمه‌ای بیائید که بین ما و شما مساوی است که بندگی (اطاعت بی چون و چرای) کسی را جز خدا نکنیم و چیزی را (در این اطاعت بی چون و چرا) شریک خدا نکنیم و بعضی از ما بعضی را ارباب (صاحب اختیار و فرمانفرمای) خود نگیرند. اگر قبول نکردند بگوئید شاهد باشید که ما مسلمان و تسلیم حکم و نظر خدا هستیم. آیه 46 عنکبوت سوره 29 میفرماید: با اهل کتاب فقط با بهترین طرز گفتگو کنید - غیر از ستمکاران آنها و بگوئید ما به قرآنی که به ما نازل شده و تورات و انجیلی که به شما نازل شده، ایمان داریم معبود ما و معبود شما یکی است (خدای خالق جهان است) و ما تسلیم حکم و نظر او و مسلمان هستیم. آیه 79 و 80 آل‌عمران سوره 3 میفرماید: هیچ انسانی نبوده که خدا به او کتاب و حکم و نبوت بدهد و او به مردم بگوید غیر از خدا بنده من باشید ولی میگفتند مطابق آنچه به هم یاد میدهید و درس آن را میخوانید خداپرست (بنده خدا) باشید (نه بنده انسان‌ها). و به شما دستور نمیدهد که فرشتگان و پیغمبران را ارباب (کارفرما و فرمانفرمای) خود بگیرید. آیا شما را بعد از اینکه مسلمان و تسلیم خدا شدید به کفر دستور میدهد. ارباب گرفتن پیغمبران کفر و شرک است. چون آیه 31 توبه سوره 9 میفرماید: دانشمند نماهای دینی و زاهدان گوشه‌گیر و پیغمبرشان مسیح ابن مریم را ارباب (فرمانفرمای) خود گرفتند. (هر چه گفتند بدون چون و چرا اطاعت کردند) در صورتیکه به آنها دستور داده شده بود که کسی غیر از خدا را عبادت (بندگی و اطاعت بی چون و چرا) نکنند. معبودی (وجودی که از او بدون چون و چرا اطاعت شود) غیر از خدا وجود ندارد. خدا خیلی بالاتر از این چیزهائی است که شریک خدا میسازند. آیه 33: 41 سوره فصّلت میفرماید: سخن چه کسی بهتر از سخن کسی است که مردم را به (اطاعت از) خدا میخواند (دعوت میکند) و کار درست میکند و میگوید من مسلمان و تسلیم حکم و نظر خدا هستم؟ آیه 91 و 92 نمل سوره 27 میفرماید: به من دستور داده شده که فقط خداوند (مالک و فرمانفرمای) این سرزمین را عبادت (بندگی و اطاعت بی قید و شرط) بکنم. سرزمینی که خدا آن را محترم داشته و هر چیزی مال او است و به من دستور داده شده که مسلمان و تسلیم حکم و نظر خدا باشم و قرآن بخوانم. هر کس هدایت شد بنفع خودش است و هر کس گمراه شده (بداند) که من فقط هشدار دهنده‌ام.