35

پیغمبر ص انسانی مثل بقیه انسان‌ها بود

پیغمبر ص انسانی مثل بقیه انسان‌ها بود، با تمام ضعف‌ها و غرائز بشری و امکانات و احتیاجات همه انسان‌ها. فوق بشر و نیمه خدا و خدا نبود، بر خلاف آنچه بسیاری از افراد بی اطلاع گزافه گو با مبالغه‌های خود در باره او یا بزرگان دین گفته‌اند. آیه آخر کهف سوره 18 به پیغمبر ص میفرماید: بگو من فقط بشری (انسانی) مثل همه شما هستم. به من وحی میشود که خدای شما معبود واحد است (من معبود شما نیستم و نباید مرا عبادت و اطاعت بی چون و چرا بکنید). کسی که امید دیدار خداوندش را دارد باید کار درست بکند (از من بت و معبود نسازد) و در بندگی خداوندش هیچکس را شریک او نسازد. بنده و مطیع هیچکس دیگر غیر از خدا نباشد.

آیه 6 فصلت سوره 41 میفرماید: بگو من بشری (انسانی) مثل همه شما هستم. به من وحی میشود که معبود شما (وجودی که باید بدون چون و چرا از آنچه گفت اطاعت کنید) معبود واحدی است مستقیم بطرف او بروید و از او طلب آمرزش کنید. وای بر مشرکین. که در اینکار از کس دیگری طلب آمرزش گناهان خود را می‌کنند.

آیه 90 تا 94 اسراء سوره 17 میفرماید: کفار گفتند ما هرگز به حرف‌های تو ایمان نمی‌آوریم مگر اینکه چشمه‌ای از زمین جاری بکنی یا باغی از خرما و انگور داشته باشی و نهرها در آن روان سازی. یا همانطور که فکر میکنی قطعاتی از آسمان بر ما فرود آوری یا خدا و فرشتگان را مقابل ما بیاوری یا خانه‌ای طلائی داشته باشی یا به آسمان بالا بروی، به بالا رفتن تو هم ایمان نمی‌آوریم مگر اینکه کتابی بر ما نازل کنی که آن را بخوانیم. بگو خداوند من (اربابی که بمن میگوید چه کاری بکنم و چه کاری نکنم) از این حرف‌ها منزّه است (بالاتر از این حرف‌ها است) آیا من جز بشری (انسانی) که برای رسالت (رساندن پیام خدا برای ساختن یک دنیای پاک به شما) فرستاده شده میباشم؟ هیچ چیز مردم را از ایمان آوردن به پیام خدا باز نداشت جز اینکه گفتند آیا خدا انسانی را برای رسالت انتخاب کرده؟ و مطابق آیات 7 و 8 فرقان سوره 25 گفتند این چه جور پیغمبری است که غذا میخورد (و دفع دارد تا مواد زائد غذایی را دفع کند) و در کوچه و بازار راه میرود؟ چرا فرشته‌ای با او نازل نشده تا با او به مردم هشدار بدهد (از عاقبت کارهای بدشان بر حذر دارد) یا چرا گنجی به او داده نشده یا باغی ندارد که از آن بخورد؟ ستمکاران گفتند شما فقط از انسانی که سحر شده پیروی میکنید. چون با گزافه گویی‌ها و مبالغه‌هائی که در مورد پیغمبران قبلی شده بود مردم فریب خورده فکر میکردند که پیغمبران خدا فوق انسان یا نیمه خدا هستند. در صورتیکه آیه 20 فرقان سوره 25 میفرماید: قبل از تو فقط پیغمبرانی فرستادیم که غذا میخوردند و در کوچه و بازار راه میرفتند... آیه 75 و 76 مائده در باره عیسی مسیح که مسیحیان او را به پایۀ خدائی رسانده بودند میفرماید: مسیح ابن مریم فقط پیغمبری مثل پیغمبران قبل از خود بود که از دنیا رفتند و مادرش زن راست گوئی بود. هر دو (عیسی و مادرش) غذا میخوردند (مازاد آن را دفع میکردند) نگاه کن که ما آیات را چگونه بیان میکنیم بعد نگاه کن که به آنها چه دروغ‌هائی گفته‌اند و آنها را به کجا برده‌اند. بگو آیا غیر از خدا چیزی را عبادت (بندگی و اطاعت بی چون و چرا) میکنید که مالک و صاحب ضرر و نفعی برای شما نیست. در صورتیکه خدا شنوا و دانا است، دعای شما را می‌شنود و از حال شما اطلاع دارد.

آیه 12 هود سوره 11 میفرماید: شاید تو بعضی از چیزهائی را که به تو وحی میشود ترک بکنی و سینه‌ات بخاطر آنها تنگ شود چون میگویند چرا گنجی به او داده نشده یا فرشته‌ای با او نیامده. تو فقط هشدار دهنده (کارهای بد آنها هستی) و خدا وکیل هر چیزی است. نه تو. آیه 8 و 9 انعام سوره 6 میفرماید: کفار گفتند چرا فرشته‌ای با او نازل نشده (تا مردم را از نتایج کارهای بد آنها بر حذر دارد) اگر ما فرشته‌ای نازل میکردیم کار تمام بود و مهلتی به آنها داده نمی‌شد. اگر فرشته‌ای هم نازل میکردیم او را به صورت انسانی قرار میدادیم (تا بتوانند او را ببینند و با آنها صحبت کنند) و همان چیزی که برای آنها باعث شک می‌شد باز باعث شک می‌شد. آیه 50 انعام میفرماید: به مردم بگو به شما نمیگویم که گنج‌های خدا در اختیار من (پیش من) است، غیب هم نمیدانم (بر خلاف آنچه روحانی نماهای نادان به مردم گفته‌اند) و به شما نمیگویم که من فرشته‌ام. من فقط از آنچه به من وحی میشود پیروی میکنم. آیا کور و بینا با هم مساوی هستند؟ آیا فکر نمی‌کنید. آیه 10 و 11 ابراهیم سوره 14 میفرماید: پیغمبران آنها گفتند آیا در وجود خدا که آفریننده آسمان‌ها و زمین است شکّی دارید؟ او از شما دعوت میکند تا گناهان شما را بیامرزد و مرگ شما را تا مدت معینی عقب بیندازد. کفار گفتند شما انسان‌هائی مثل ما هستید میخواهید ما را از آنچه پدرانمان عبادت میکردند بازدارید (راست میگفتند و پیغمبران برای همین آمده بودند که به آنها بگویند پدران شما را فریب داده بودند) بنابراین دلیل روشنی برای ما بیاورید. پیغمبرانشان به آنها گفتند ما فقط بشری (انسانی) مثل شما هستیم (با تمام ضعف‌ها و قدرت‌های شما) ولی خدا بر هر یک از بندگانش که بخواهد (شایسته ببیند) منت میگذارد (و او را به رسالت برمیگزیند.) ما نمیتوانیم برای شما جز با اجازه خدا دلیلی بیاوریم. باید افراد با ایمان به خدا توکل کنند. با وجود این ببینید فریبکاران از قول دین چه حرف‌ها زده‌اند. از قول ابوهریره در حدیث 99 کتاب مختصر صحیح بخاری (ترجمه انگلیسی دکتر محمدحسن خان) نقل شده که او گفت به پیغمبر خدا گفتم از شما احادیث زیادی میشنوم ولی انها را فراموش میکنم. او گفت ردایت را پهن کن. من پهن کردم. پیغمبر با دستش آن را گرفت و گفت آن را به خودت بپیچ. من پیچاندم و بعد از آن چیزی را فراموش نکردم. در کتاب کافی آمده است که امام 10 علامت دارد: جنب نمی‌شود، از پشت سرش مثل جلویش می‌بیند. مدفوعش بوی مشک میدهد و ... این‌ها دو کتاب مورد اعتماد شیعه و سنی هستند. در صورتیکه پیغمبر و امام‌ها انسانی مثل بقیه انسان‌ها بودند.