33

پیغمبر ص پیرو قرآن بود

روش پیغمبر پیروی از قرآن بود. سنّت پیغمبر ص یعنی طرز کار و روش پیغمبر پیروی از قرآن بود. کاری بر خلاف قرآن نمی‌کرد و حرفی بر خلاف قرآن نمیزد. آنچه از قول پیغمبر نقل میکنند که خلاف قرآن است تهمت به پیغمبر است چون آیه 106 انعام سوره 6 میفرماید: از آنچه از خداوندت (اربابت) (کسی که بتو دستور میدهد چه کاری بکن و چه کاری نکن) به تو وحی شده پیروی کن. معبودی (وجودی که از او بدون چون و چرا اطاعت کنی و بنده او باشی) غیر از او وجود ندارد و از مشرکین روگردان باش. از کسی غیر از او اطاعت بدون چون و چرا نکن و در این کار کسی را شریک خدا نکن که از آنچه گفت بدون چون و چرا اطاعت کنی. آیه 108 و 109 یونس سوره 10 میفرماید: بگو ای مردم حقیقت از جانب خدا (برای ساختن یک دنیای پاک) برای شما آمد. هر کس هدایت شد (راه ساختن یک دنیای پاک را شناخت) به نفع خودش هدایت شده و کسی که گمراه شد (راه را نشناخت) بر ضرر خودش است. من وکیل شما نیستم و لذا از آنچه به تو وحی میشود (از قرآن، از کتاب الهی) پیروی کن و استقامت داشته باش تا خدا حکم کند. او بهترین حکم کننده است.

آیه 1 و 2 احزاب سوره 33 میفرماید: ای پیغمبر از نافرمانی خدا حذر کن و از کافران و منافقین اطاعت نکن. چون خدا دانا و حکیم است. (نه آنها) و از آنچه از طرف اربابت (که بتو دستور میدهد چه کاری بکن و چه کاری نکن) به تو وحی میشود پیروی کن. چون خدا از کارهائی که می‌کنید خبر دارد.

پیغمبر مسلمان و تسلیم خدا بود و بر خلاف دستور خدا کاری نمیکرد و فقط از قرآن پیروی میکرد. سنّت یعنی روش و طرز کار پیغمبر پیروی از قرآن بود و بر خلاف آن کاری نمیکرد و حرفی نمیزد. تمام احادیثی که از قول پیغمبر نقل میکنند و خلاف قرآن است تهمت به پیغمبر است (نقل کنندگان باید جواب آن را به خدا بدهند و جزای آن را ببیند.) آیه 50 انعام سوره 6 به پیغمبر میفرماید: بگو به شما نمیگویم که گنج‌های خدا در اختیار من (پیش من) است و غیب نمیدانم (بر خلاف آنچه روحانی نماهای دکاندار فریبکار اسلامی گفته‌اند) و به شما نمیگویم من فرشته‌ام (پدر و مادر مرا به اسم می‌شناسید) من فقط از آنچه به من وحی میشود پیروی میکنم. (هر حرفی که بر خلاف قرآن از قول من نقل میکنند دروغ و تهمت به من است.) بگو آیا کور و بینا با هم مساوی هستند؟ آیا فکر نمی‌کنید؟

آیه 203 اعراف سوره 7 میفرماید: وقتی آیه‌ای (معجزه‌ای) برای آنها نیاوردی گفتند چرا درخواست ما را اجابت نکردی (و معجزه‌ای نیاوردی) بگو من فقط از آنچه اربابم (که به من میگوید چه کاری بکن و چه کاری نکن و چه حرفی بزن و چه حرفی نزن) پیروی می‌کنم. این قران بینشی لازم (برای ساختن یک دنیای پاک) و رحمتی برای افراد با ایمان از طرف خداوندتان میباشد. آیه 15 تا 17 یونس سوره 10 میفرماید: وقتی آیت روشن ما بر آنها خوانده میشود کسانی که امید دیدن ما را (در قیامت برای رسیدگی به حسابشان) ندارند گفتند قرآنی غیر از این بیاور یا آن را عوض کن. بگو حق من نیست که آن را از طرف خودم عوض کنم. من فقط از آنچه به من وحی میشود پیروی میکنم. (آنچه بنام سنّت من که خلاف قرآن است به شما میگویند تهمت به من است) من از عذاب روز بزرگ میترسم که عصیان اربابم را بکنم (و بر خلاف دستور او کاری بکنم و حرفی بزنم) بگو اگر خدا میخواست اصلاً قرآن را بر شما تلاوت نمیکردم (و به شما نمیگفتم) و خدا شما را از آن آگاه نمی‌کرد. من سال‌هائی قبل از پیامبری در بین شما بوده‌ام. آیا فکر نمیکنید؟ آیه 7 تا 9 احقاف سوره 46 میفرماید: وقتی آیات روشن ما بر آنها (بر کفار) خوانده میشود کافران در باره حقی که برای آنها آمده میگویند این سحر آشکاری است. (معلوم است که سحر است) یا میگویند پیغمبر آن را سر هم کرده و به هم بافته (به خدا افترا زده و از قول خدا گفته) بگو اگر من آن را به هم بافته و بخدا افترا زده‌ام شما برای من نمیتوانید کاری بکنید (ذرّه‌ای برای من و نجات من از مجازات خدا مالک نیستید) خدا در باره حرف‌هائی که میزنید کاملاً آگاه است. خدا بین من و شما برای شهادت کافی است. او آمرزنده و مهربان است.

پیغمبر ص تابع و پیرو قرآن بود و کاری بر خلاف آن نمیکرد و حرفی بر خلاف آن نمی‌زد. روش و طرز کار او پیروی از قرآن بود نه آنچه فریبکاران دین فروش که از راه دین مخارج خود را تأمین میکردند و بنام دین دروغ می‌گفتند و دیگران در اثر بی اطلاعی آن را تکرار میکنند.

آیه 44 تا 48 حاقه سوره 69 میفرماید: اگر پیغمبر بعضی از سخنان را از قول ما بگوید با دست خودمان او را میگیریم و رگ گردن او را قطع میکنیم و هیچکس نمیتواند جلوی آن را بگیرد. شما به پیغمبر تهمت نزنید و تهمت دیگران را بازگو نکنید. پیغمبر ص پیرو قرآن بود و کاری بر خلاف آن نمیکرد و حرفی بر خلاف آن نمیزد. احادیثی که بر خلاف قرآن از قول او نقل میکنند، دروغ و تهمت به او است. در کتاب‌های حدیث تسنن و تشیّع (سنّی و شیعه) احادیث زیادِ دروغی از قول پیغمبر ص نقل کرده‌اند که همه آنها دروغ و تهمت به پیغمبر است. این آیات را در قرآن به زبانی که می‌فهمید بخوانید تا بفهمید سنّت یعنی روش پیغمبر ص (پیروی از قرآن) بوده و بس.