32

پیغمبر ص مسلمان بود

مسلمان یعنی کسی که خود را تسلیم خدا کرده و از دستورها و نظرهای خدا بدون چون و چرا اطاعت میکند. پیغمبر ص مسلمان و تسلیم خدا بود و از احکام و نظرهای خدا بدون چون و چرا اطاعت میکرد و کاری بر خلاف آن نمیکرد و حرفی بر خلاف آن نمیزد. تمام احادیثی که بر خلاف قرآن از قول پیغمبر میگویند دروغ و تهمت به پیغمبر ص است و گویندگان آن دروغگو و کذّاب هستند. هر که میخواهد باشد و در هر مقام و عنوانی که باشد.

آیه 161 تا 163 انعام سوره 6 به پیغمبر میفرماید: بگو نماز من، عبادات من، زندگی من و مرگ من برای خدا ارباب (فرمان‌فرمای) تمام افراد بشر است، شریکی ندارد و دستور چنین کاری به من داده شده، و من اولین مسلمان (تسلیم شده به قرآن) هستم. آیه 91 و 92 نمل سوره 27 میفرماید: به من دستور داده شده که خداوند (مالک و فرمان‌فرمای) این سرزمین را بندگی (عبادت) کنم سرزمینی که خدا آن را محترم داشته و هر چیزی مال اوست و به من دستور داده شده که مسلمان (تسلیم خدا) باشم (نه افراد دیگری) و قرآن بخوانم، هر کس هدایت شد به نفع خودش هدایت شده و هر کس گمراه شده (راه صحیح را نشناخت) بداند که من فقط هشدار دهنده هستم. او را از خطری که در اثر کارهای غلط او بوجود می آید بر حذر میدارم که آن کارها را نکند. آیه 11 تا 15 زُمر سوره 39 به پیغمبر میفرماید: بگو به من دستور داده شده که در صورتیکه دین را برای خدا خالص میکنم بندگی او را بکنم و به من دستور داده شده که اولین مسلمان (که تسلیم قرآنی که به من وحی میشود) باشم. بگو من از عذاب روز بزرگ (روز قیامت) میترسم مبادا نافرمانی خداوندم را بکنم. بگو در حالی که دینم را خالص میکنم (هیچکس دیگری را در آن شرکت نمیدهم) خدا را عبادت و بندگی (اطاعت بدون چون و چرا) میکنم. شما هر کسی را که میخواهد غیر از او بندگی کنید (مسئولیت کار شما بر عهده خودتان است) بگو زیانکاران (افرادی که ضرر کرده‌اند) کسانی هستند که بخودشان و خانواده‌شان ضرر زده‌اند (خودشان را اسیر آتش جهنم کرده‌اند) بدانید که ضرر آشکار چنین ضرری است. آیه 20 آل‌عمران سوره 3 میفرماید: ای پیغمبر اگر با تو بحث (بگومگو) کردند به آنها بگو من و پیروان من (همه مسلمانان که تسلیم حکم و نظر خدا هستند) خود را تسلیم خدا کرده‌ایم (از دستورهای او بدون چون و چرا) اطاعت میکنیم. اگر تسلیم خدا شدند حتماً هدایت شده‌اند ولی اگر قبول نکردند (رو گردان شدند) وظیفه تو فقط ابلاغ وحی الهی است. و خدا کارهای بندگانش را می‌بیند. آیه 65 و 66 غافر (مؤمن) سوره 40 میفرماید: خدا زنده است، معبودی (وجودی که قابل این باشد که انسان‌ها مطیع بی چون و چرای او باشند) غیر از خدا وجود ندارد. او را در حالی که دین را برای او خالص میکنید (احدی را در آن شرکت نمیدهید) به کمک بخوانید. ستایش (مدح و ثنا و تمجید) اختصاص به او دارد که ارباب (صاحب اختیار و فرمانفرمای) کلیه افراد بشر است. بگو من نهی شده‌ام که بعلت دلیل‌های روشنی که از طرف خداوندم (فرمان فرمایم) برای من آمد، کسانی را که غیر از خدا به کمک میخوانید بندگی (عبادت) کنم و به من دستور داده شده که تسلیم ارباب (فرمان فرمای) تمام مردم جهان باشم.

تمام پیغمبران مسلمان یعنی تسلیم حکم و نظر خدا بودند و مردم را به اسلام یعنی تسلیم حکم خدا بودن دعوت میکردند. تنها راه آزاد بودن و آزادگی انسان را تسلیم خدا بودن میدانستند تا تسلیم فرمان و نظر هیچ دیکتاتوری غیر از خدا نباشند وقانون آنها با یک نشست و برخاست مطابق دستور دیکتاتور زمان تغییر نکند.

خداوند در باره ابراهیم در آیه 131 بقره سوره 2 میفرماید: وقتی ارباب (فرمان فرمای) ابراهیم به او گفت تسلیم شو او گفت تسلیم خداوند (مالک و صاحب اختیار جهانیان) شدم. آیه 132 و 133 بقره میفرماید: ابراهیم و یعقوب به فرزندانشان سفارش کردند که خدا برای شما دین را انتخاب کرده بنابراین فقط در حالی از دنیا بروید که تسلیم (بدون چون و چرای) او هستید. آیا شما وقتی مرگ یعقوب فرا رسید حضور داشتید؟ وقتی به فرزندانش گفت چه چیزی را بعد از من عبادت (بندگی و اطاعت بی چون و چرا) میکنید؟ آنها گفتند معبود تو و معبود پدران تو، معبود ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را که خدای یگانه است عبادت میکنیم و ما تسلیم (بدون چون و چری) او هستیم. آیه 101 یوسف سوره 12 میفرماید: یوسف گفت خداوندا به من فرمان فرمائی دادی و تعبیر خواب‌ها را به من یاد دادی. ای آفریننده آسمانها و زمین تو پشتیبان من در دنیا و آخرت هستی مرا مسلمان (در حالی که تسلیم حکم تو هستم) از دنیا ببر و مرا جزو افراد درستکار قرار بده. آیه 84 یونس سوره 10 میفرماید: موسی گفت ای قوم من اگر تسلیم خدا هستید بر او توکل کنید. آیه 111 مائده سوره 5 میفرماید: وقتی به حواریون (شاگردان عیسی ابن مریم) وحی کردم که به من و به فرستاده من ایمان بیاورید، گفتند ایمان آوردیم شاهد باش که ما مسلمان و تسلیم حکم و نظر تو هستیم. آیه 72 یونس سوره 10 میفرماید: نوح به قوم خود گفت اگر قبول نکردید من از شما مزدی نخواسته‌ام مزد من بر عهده خدا است. به من دستور داده شد که مسلمان و تسلیم حکم و نظر خدا باشم. آیه 126 اعراف سوره 7 میفرماید: ساحرها به فرعون گفتند: آیا غیر از این است که از ما بعلت اینکه به آیات خداوندمان وقتی برای ما آمد ایمان آوردیم، انتقام میگیری. خداوندا به ما صبر و استقامت بده و جان ما را در حالی که مسلمان هستیم، بگیر.