31

پیغمبر ص فقط پیغام بر (پیغامبر) خدا بود

پیغمبر یعنی کسی که پیام (پیغام) خدا را به مردم میرساند و خودش وظیفه دارد از حکم‌ها (دستورها و فرمانهای)خدا مثل دیگران اطاعت کند. پیغمبران قانون‌گذار (قانونگذار) نبودند. آیه 30 آل‌عمران سوره 3 میفرماید: اگر با تو بگومگو (بحث) کردند، بگو من و پیروان من خود را تسلیم خدا کرده‌ایم. (مسلمان واقعی که تسلیم حکم و نظر خداست میداند که حکم و نظر خدا در کتاب الهی است نه جای دیگری. بنابراین قرآن را میخواند تا دستورها و نظرهای خدا را بداند و آنها را عملی کند) به اهل کتاب (کسانی که کتاب الهی به آنها داده شده) و بیسوادان عربستان (که کتاب الهی ندارند) بگو آیا شما خودتان را تسلیم خدا کرده‌اید؟ اگر تسلیم خدا شده باشند بدون شک هدایت شده‌اند. ولی اگر روگرداندند (قبول نکردند تسلیم خدا باشند) وظیفه تو فقط ابلاغ (وحی و دستور و نظر خدا) است. خدا نسبت به بندگانش بینا است. می‌بیند آنها چه کاری میکنند. آیه 92 مائده پس از اینکه در آیه 90 و 91 آن در باره اجتناب از شراب و قمار صحبت میکند میفرماید: از خدا و پیغمبرش (که چنین دستوری میدهد) اطاعت کنید و مواظب باشید. اگر قبول نکردید (روگرداندید) وظیفه پیغمبر فقط ابلاغ (یعنی رساندن و گفتن وحی الهی) بطور روشن و واضح است. معما و رازی در آن نیست و بطن ندارد.آیه 99 مائده سوره 5 پس از اینکه در آیه 97 در باره خانه کعبه صحبت مینماید میفرماید: وظیفه پیغمبر فقط ابلاغ (یعنی رساندن وحی الهی به مردم است) و خدا کارهائی را که آشکار و یا پنهان میکنید میداند. آیه 40 رعد سوره 13 پس از اینکه در آیه 38 در باره زن و فرزند داشتن پیغمبران و معجزه صحبت میکند میفرماید: یا به تو مقداری از آنچه (عذابی) که به آنها وعده می‌دهیم نشان میدهیم (در زمان حیات تو صورت میگیرد) یا تو را قبل از آن میمیرانیم (جانت را میگیریم). وظیفه تو فقط ابلاغ (وحی ما) است. وظیفه رسیدگی به حساب افراد بر عهده ما است.

آیه 52 ابراهیم پس از اینکه در آیات قبل از آن در باره قیامت صحبت میکند میفرماید: این قرآن ابلاغی برای مردم است تا بوسیله آن به آنها هشدار داده شود (تا مواظب کارهای خود باشند) و بدانند که او خدای یگانه است تا افراد عاقل متوجه شوند. که به حساب کارهای آنها رسیدگی میشود و هر کس گرو کارهائی است که کرده. آیه 35 نحل پس از اینکه در آیات قبل از وضع روز قیامت صحبت میکند میفرماید: افراد مشرک گفتند اگر خدا میخواست ما و پدرانمان چیزی را غیر از او عبادت نمیکردیم و چیزی را بدون حکم او حرام نمیکردیم (یا محترم نمی‌داشتیم) افرادی که قبل از آنها بودند هم همین حرف را می‌زدند. (راست میگویند ولی خدا خواسته جهان با قوانین امروزی آن اداره شود نه طور دیگری) آیا وظیفۀ پیغمبران چیزی غیر از رساندن آشکار پیام خداست؟ آیه 82 نحل سوره 16 پس از اینکه از قدرت خدا در باره قوانین طبیعت صحبت میکند میفرماید: اگر قبول نکردند وظیفه تو فقط ابلاغ روشن و واضح (وحی الهی) است. وظیفه تو فقط گفتن آن به مردم است و انجام دادن یا ندادن آن بر عهده خود مردم است. آیه 54 نور سوره 24 پس از اینکه از برخورد افراد با آیات خدا صحبت مینماید میفرماید: بگو از خدا و پیغمبر (فرستاده خدا که پیغام او را به مردم می‌رساند) اطاعت کنید. اگر قبول نکردند وظیفه تو همان (ابلاغ وحی الهی) است و وظیفه آنها آنچه بر عهده آنها گذاشته شده (یعنی اجرای دستورها و نظرهای خدا است). اگر از خدا و رسول اطاعت کنید هدایت شده‌اید (راه صحیح ساختن یک دنیای پاک را شناخته‌اید) وظیفه پیغمبر فقط ابلاغ روشن (وحی الهی) است. آیه 18 عنکبوت پس از اینکه در باره نوح و مبارزه او با بت پرستی مردم زمان او صحبت میکند میفرماید: اگر تو را تکذیب کردند (حرفهای تو را قبول نکردند و تو را به دروغگویی متهم کردند) امت‌های قبلی هم پیغمبران را تکذیب کردند. وظیفه پیغمبر فقط ابلاغ روشن و صریح وحی الهی است. قبول کردن یا نکردن آن بر عهده خود مردم است. آیه 17 یس سوره 36 پس از اینکه در باره انکار پیغمبران توسط مردم صحبت میکند میفرماید پیغمبران به آنها گفتند: وظیفه ما فقط ابلاغ (رساندن وگفتن) وحی الهی است. بقیه آن بر عهده خودتان است. آیه 48 شورا پس از اینکه در باره مسئولیت انسان و روز قیامت صحبت میکند میفرماید: اگر قبول نکردند (رو گرداندند و اعراض کردند) ما تو را حافظ آنها نساخته‌ایم. وظیفه تو فقط ابلاغ (رساندن وحی الهی به آنها) است... آیه آخر سوره احقاف سوره 46 پس از اینکه در باره پیغمبران قبلی و مخالفت مردم با آنها صحبت میکند به پیغمبر میفرماید: همانطور که پیغمبران با اراده (در مقابل مخالفت آنها) استقامت بخرج دادند تو هم استقامت داشته باش وبرای آنها (در رسیدن عذاب الهی) تعجیل مکن. روزی که عذابی که به آنها وعده داده شده ببینند مثل این است که فقط ساعتی از روز را درنگ کرده‌اند. این ابلاغ (ابلاغ خدا) است. آیا غیر از افراد فاسق کسی هلاک میشود. آیه 12 تغابن پس از اینکه در باره پیغمبران خدا و قیامت صحبت میکند میفرماید: از خدا و رسول (فرستاده خدا که پیغام خدا را به مردم میرساند) اطاعت کنید. اگر قبول نکردید وظیفه پیغمبر ما فقط ابلاغ (رساندن و گفتن) روشن و واضح وحی ما است.

آیه 106 انبیاء پس از اینکه در باره پیغمبران خدا و قیامت صحبت میکند میفرماید: این قرآن ابلاغی به افرادی است که بندگی خدا را میکند. آیه 23 جن سوره 72 در باره وظیفه پیغمبر و شرک نیاوردن او صحبت میکند و میفرماید: این قرآن فقط ابلاغی از طرف خدا و رسالات او است. کسانی که نافرمانی خدا و پیغمبرش را بکنند آتش جهنم جزای آنها است و همیشه در آن میمانند. وظیفه پیغمبران فقط رساندن وحی الهی به مردم بود و قانونگذار نبودند.