10

قرآن روشن و کامل و آسان است

چندبار بخوانید و در باره آیات آن فکر کنید

ولی دکانداران دین فروش میگویند قرآن بطن دارد و قابل فهم نیست و باید آن را تفسیر کرد. در صورتیکه خداوند که قرآن را برای هدایت مردم برای ساختن یک دنیای پاک فرستاده در آیه 115 مائده سوره 5 میفرماید: تحقیقاً و بدون شک از طرف خدا برای شما نور (روشنائی و روشن کننده راه ساختن یک دنیای پاک) و کتاب روشن و روشن کننده آمد آیا خدا اشتباه میکند یا فریبکاران به مردم دروغ گفته‌اند؟ آیه 103 نحل سوره 16 میفرماید: ... این (قرآن) به زبان عربی روشن (واضح) است. آیا خدا اشتباه کرده یا فریبکاران به مردم دروغ گفته‌اند؟ آیه 195 شعراء سوره 26 میفرماید: قرآن به زبان عربی روشن است قرآن برای راهنمائی مردم برای ساختن یک دنیای پاک کامل است. چون خداوند در آیه 3 مائده سوره 5 میفرماید: ... امروز دین شما (مسلمانان) را کامل کردم ... کامل کردم یعنی کمبودی ندارد. آیا خدا اشتباه کرده ؟!!! آیه 101 مائده سوره 5 میفرماید: .در باره چیزهائی که اگر برای شما روشن شود (و بار شما را سنگین کند) شما را ناراحت میکند سوال نکنید. اگر موقع نزول قرآن در باره آن سوال کنید برای شما روشن میشود (و شما را ناراحت میکند) خدا از آنها گذشت کرده، خدا آمرزنده و بردبار است. آیه 3 اعراف سوره 7 میفرماید: از آنچه از خداوندتان به شما نازل شده (یعنی از قرآن) پیروی کنید و از اولیای دیگری پیروی نکنید... چون قرآن در راهنمایی خود برای ساختن یک دنیای پاک احتیاج به چیز دیگری ندارد. آیه 26 کهف سوره 18 میفرماید: ... خدا هیچکس را در حکم (قانونگذاری) خود شریک نمیکند. پیغمبر خدا ص هم فقط پیغمبر خدا بود و وظیفه داشت پیام خدا را به مردم برساند چون آیه 18 عنکبوت سوره 29 میفرماید: وظیفه پیغمبر فقط ابلاغ روشن (وحی و پیام خدا) است. آیه 9 اسراء سوره 17 میفرماید: این قرآن مردم را به بهترین راه (مستقیم ترین راه برای ساختن یک دنیای پاک) هدایت میکند... کسی که میخواهد راهی را به دیگری نشان بدهد رمز و راز و معما نمیگوید. آیه 97 مریم سوره 19 میفرماید: ما قرآن را به زبان تو (زبان عربی) آسان کردیم تا با آن به افراد متقی بشارت بدهی و دشمن سرسخت و لجوج را با آن بترسانی. بشارت و هشدار را به زبان ساده‌ای بیان میکنند که شخص آن را بفهمد نه به زبانی که او نفهمد به او چه میگویند. در آیه 17 و 22 و 32 و 40 قمر سوره 54 خداوند میفرماید: قرآن را برای اینکه مردم متوجه شوند آسان کردیم ... آیا خدا اشتباه میکند یا فریبکاران به مردم دروغ گفته‌اند؟!!! هر کس زبان عربی بداند و معنی لغات عربی را بداند براحتی میفهمد که قرآن چه راهی برای ساختن یک دنیای پاک به او نشان می‌دهد. آیه 25 حدید سوره 57 میفرماید: بدون هیچ شک و تردیدی پیغمبرانمان را با دلیل‌های روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان (وسیله سنجش راه راست و غلط برای ساختن یک دنیای پاک) نازل کردیم تا مردم عدالت را برقرار کنند... خداوند میفرماید آنچه در قرآن برای ساختن یک دنیای پاک بیان کردیم از سر شما زیاد است. چون در آیه 31 نساء سوره 4 میفرماید: اگر شما از گناهان بزرگی که از آن نهی شده‌اید خودداری کنید گناهان دیگر شما را (چه کوچک و چه متوسط) ندیده می‌گیریم (می‌بخشیم) و شما را وارد جای پر ارزشی (یعنی وارد بهشت) میکنیم. قرآن احتیاج به توضیح و تفسیر ندارد. چون خدا در آیه اول سوره هود سوره 11 میفرماید: الر. قرآن کتابی است که آیاتش بطور محکم (قاطع) است و از طرف خداوند حکیم و آگاه توضیح و شرح (تفصیل و تفسیر) داده شده. در قرآن 17 بار در باره اینکه خدا خودش آیات قرآن را شرح و توضیح داده صبحت میکند ولی این فریبکاران میگویند قرآن احتیاج به شرح و توضیح دارد و باید آن را تفسیر کرد. کسی که قرآن نمیداند با خواندن قرآن کاملاً متوجه میشود که خدا برای ساختن یک دنیای پاک چه راهی به او نشان داده. چون قرآن برای برقراری عدالت بین انسان‌ها آمده همانطور که در آیه 25 حدید دیدیم تا حق واقعی هیچ انسانی در جامعه از بین نرود. قرآن برای علوم طبیعی نیامده است.

قرآن برای جزئیات و توضیح المسائل نیامده است. فریبکاران مردم را با سرگرم کردن آنها با جزئیات فروع دین و تاریخ گذشتگان سرگرم کرده‌اند. اگر قرآن در باره پیغمبران گذشته صحبت میکند میخواهد روحیه اجتماعی بشر را نشان دهد که با آنچه شنیده خو گرفته و حاضر نیست از آن دست بردارد و بخاطر آن با پیغمبران الهی با جان و دل مخالفت میکند. در قرآن می‌بینیم که در چند جمله در باره پیغمبری صحبت میکند و بعد از پیغمبر دیگری صحبت میکند و همان نتیجه را میگیرد. چون پیغمبران مثل ابراهیم در آیه 54 انبیاء به آنها میگفتند: شما و پدرانتان بدون شک در گمراهی واضحی بودید. چون روحانی نماهای دکاندار برای گرمی بازار خود و چرب‌تر کردن پلوی خود افراد را فریب میدادند و آنها را با مطالبی که ربطی به ساختن یک دنیای پاک نداشت سرگرم میکردند.

در صورتیکه آیه 134 و 141 بقره سوره 2 پس از اینکه در باره ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندانش صحبت میکند میفرماید: آنها افرادی بودند که از دنیا رفتند. هر چه کردند مال خودشان است و آنچه شما میکنید مال شما است. در باره کارهایی که آنها کردند از شما بازخواست نمیکنند. آیه 31 نساء را هم در باره جزئیاتی که ربطی به عدالت ندارد دیدیم. آیه 44 و 45 و 47 مائده سوره 5 میفرماید: ... کسانی که مطابق آنچه خدا نازل کرده (یعنی مطابق وحی و کتاب الهی) حکم نکنند کافرند ... ظالم هستند ... فاسق هستند. یعنی از اطاعت از دستورها و نظرهای خدا خارج شده‌اند. آیا کسانی که قرآن نخوانده‌اند و از آن اطلاعی ندارند میتوانند مطابق حکم و نظر خدا که در قرآن است حکم کنند، هر چه زودتر از کار غلط خود توبه کنید و به اطاعت خدا برگردید.

چون خدا توبه پذیر و مهربان است.