9


دروغ و فريب
1


چه کسانی به مردم دروغ گفته و میگویند ؟


فريبكاران و فريب خوردگان يهودي

شماره 31: 23 خروج دومین کتاب عهد عتیق (تورات) می‌گوید: حدود تو را از بحر قلزم تا بحر فلسطین و از صحرا تا نهر فرات قرار دهم. زیرا ساکنان آن زمین را بدست شما خواهم سپرد و ایشان را از پیش روی خودخواهی راند. شماره 8: 17 پیدایش کتاب اول عهد عتیق میگوید خداوند به ابراهیم گفت: زمین غربت تو یعنی تمام زمین کنعان را بتو و بعد از تو به ذریت تو به ملکیّت ابدی دهم و خدای ایشان خواهم بود. شماره 3 و 4 : 26 پیدایش میگوید: خداوند بر وی (یعنی بر اسحق) ظاهر شده گفت به مصر فرود نیا بلکه به زمینی که بتو میگویم ساکن شو. در این زمین توقف نما و با تو خواهم بود و تو را برکت خواهم داد. زیرا که بتو و ذریت تو تمام این زمین را میدهم و سوگندی را که با پدرت ابراهیم خوردم استوار خواهم داشت. کتاب عهد عتیق (مشهور به تورات) را عَزرای کاهن در حدود 1000 (هزار) سال بعد از موسی نوشت، مطابق آماری که خود کتاب عهد عتیق میدهد. چون شماره 10 تا 12: 7 عَزرا کتاب پانزدهم عهد عتیق میگوید: چونکه عَزرا دل خود را بطلب نمودن شریعت خداوند و بعمل آوردن آن و به تعلیم دادن فرایض و احکام به اسرائیل مهیّا ساخته بود. و این است صورت مکتوبی (نامه‌ای) که ارتَحشَستا پادشاه (ایران) به عَزرای کاهن و کاتب داد که کاتب کلمات وصایای خداوند و فرایض او بر اسرائیل بود. از جانب ارتَحشَستا شاهنشاه به عَزرای کاهن و کاتب (نویسندۀ) کامل شریعت خدای آسمان. این کتاب برای قوم شکست خورده یهود و تقویت روحیه آنان نوشته شده. چون در حدود 220 سال بعد از نابودی دولت اسرائیل بدست آشوریان نوشته شده. چون مطابق آمار خودِ کتاب عهد عتیق بنی‌اسرائیل بعد از سلیمان به دولت اسرائیل در شمال و یهود در جنوب تقسیم شد. (باب 12 کتاب اول پادشاهان را بخوانید) شماره 20 آن میگوید: چون تمامی اسرائیل شنیدند که یربعام مراجعت کرده است ایشان فرستاده او را نزد جماعت طلبیدند و او را بر تمام اسرائیل پادشاه ساختند و غیر از سبط یهودا فقط کسی خاندان داود را پیروی نکرد. دولت اسرائیل مطابق آمار خود کتاب عهد عتیق 5/241 سال بعد از سلیمان حکومت داشت و 152 سال قبل از پایان حکومت یهود نابود شد. چون شماره 23 و 24: 17 کتاب دوم پادشاهان میگوید: ... پس اسرائیل از زمین خود تا امروز به آشور جلای وطن شدند و پادشاه آشور مردمان از بابل و کوت و عِوّا و حمات و سَفَروایِم آورده ایشان را بجای بنی‌اسرائیل در شهرهای سامره (مرکز دولت شمالی) سکونت داد... و دولت یهود مطابق آمار خود کتاب عهد عتیق در حدود 5/393 سال حکومت کرد و بدست نبوکد نصر (بخت‌النصر) پادشاه بابل در هم شکست و بسیاری از یهودیان به اسارت به بابل برده شدند و شماره 36:21 کتاب دوم تواریخ ایام کتاب چهاردهم عهد عتیق- میگوید: ... زیرا در تمامی ایامی که ویران ماند آرامی یافت تا هفتاد سال سپری شد. 70 سال و 152 سال در حدود 220 سال میشود که این کتاب پس از نابودی دولت اسرائیل نوشته شده و 10 نسل شمالی یعنی 10 نسل از بنی‌اسرائیل اطلاعی از آن نداشتند. این کتاب که در حدود هزار سال پس از موسی نوشته شده چه طور از پیدایش جهان و صحبت خدا با ابراهیم و اسحق سخن میگوید و آمار دقیق از تعداد کشته شدگان و جمعیت مردم میدهد؟!! امّا کِیْ از بحر قلزم تا بحر فلسطین و از صحرا تا نهر فرات در اختیار بنی‌اسرائیل بوده؟ اورشلیم مدت دو قرن جزو ایران بود و وقتی که یونانی‌ها ایران را تصرف کردند مدت یک قرن جزو یونان بود و وقتی رومی‌ها یونان را تصرف کردند اورشلیم مدت سه قرن جزو روم حساب میشد، غیر از مدت کوتاهی که مکابی‌ها حکومت کردند. اورشلیم برای بار دوم توسط تیتوس امپراطور روم خراب شد و یهودی‌ها اسیر و به اروپا برده و فروخته شدند. چون بار اول مطابق شماره 16 تا 20: 36 کتاب دوم تواریخ ایام ... غضب خداوند بر قوم او افروخته شد ... پس پادشاه کلدانیان را ... بر ایشان آورد و همه را بدست او تسلیم کرد. او سایر ظروف خانه خدا را از بزرگ و کوچک و خزانه‌های خانه خداوند و گنجهای پادشاه و سردارانش را تماماً به بابل برد و خانه خدا را سوزانیدند و حصار اورشلیم را منهدم ساختند و همه قصرهایش را به آتش سوزانیدند و جمیع آلات نفیسه آنها را ضایع کردند و بقیه السیف را ببابل به اسیری برد که ایشان تا زمان سلطنت پادشاهان فارس او را و پسرانش را بنده بودند.

البته نباید فراموش کرد که در کتاب عهد عتیق هدایت و نور وجود دارد. مثل ده فرمان تورات. این فرمان‌ها فرمانهای خوبی است و در لوحه حامورابی و قبل از آن هم وجود داشته، ولی این کتاب 4 چیز را به قوم شکست خورده و از اسارت برگشته تعلیم میدهد: یکی تعصب نژادی بطوری که نژادپرست‌ترین قوم جهان را بوجود آورده. یکی اطاعت بی چون و چرا از کاهنان و برتری قوم لاوی و کَهَنه را به افراد تلقین میکند. قوم لاوی فرزندان لاوی فرزند سوم یعقوب از زن ناخواسته و اجباری او میباشد. چون شماره 16 تا 28: 29 پیدایش میگوید: لابان را دو دختر بود که نام بزرگتر لیه و اسم کوچکتر راحیل بود. چشمان لیه ضعیف بود. اما راحیل خوب صورت و خوش منظر بود. یعقوب عاشق راحیل بود و گفت برای دختر کوچکت راحیل هفت سال تو را خدمت میکنم. لابان گفت او را به تو بدهم بهتر است از آنکه به دیگری بدهم. نزد من بمان. یعقوب برای راحیل هفت سال خدمت کرد و بسبب محبتی که بوی داشت در نظرش روزی چند نمود. یعقوب به لابان (دائی خود) گفت زوجه‌ام را بمن بسپار که روزهایم (هفت سال) سپری شد تا به وی درآیم. پس لابان همه مردمان آنجا را دعوت کرده ضیافتی برپا نمود... و هنگام شام دختر خود لیه را برداشته او را نزد وی آورد او (یعقوب) به وی در آمد ... صبحگاهان دید که اینک لیه است. پس به لابان گفت این چیست که به من کردی مگر برای راحیل نزد تو خدمت نکردم؟ چرا مرا فریب دادی؟ لابان گفت در ولایت ما چنین نمیکنند که کوچکتر را قبل از بزرگتر بدهند. هفته این را تمام کن و او را نیز به تو میدهم برای هفت سال دیگر که خدمتم بکنی. پس یعقوب چنین کرد و هفته را تمام کرد و دختر خود راحیل را به زنی به او داد ... و یعقوب به او نگفت که لااقل به من میگفتی که صبر کنم که لِیَه شوهر کند و من برای راحیل کار کرده بودم نه برای لیه. لیه برای یعقوب در ابتدا 4 پسر زائید. رئوبین، شمعون، لاوی و یهودا (شماره 32 تا 35: 29 پیدایش را نگاه کنید.)

یهودیان میگویند خدا وعده بحر قلزم تا بحر فلسطین و از صحرا تا فرات را به موسی داده در صورتیکه دیدیم آنها چندین سال اسیر بابل بودند و دو قرن جزو ایران و یک قرن جزو یونان و سه قرن جزو روم بودند و 13 قرن جزو سرزمین‌های اعراب اسلامی بودند. البته مدتی از آن را جزو سرزمین مغول‌ها بودند. اما نقشه دولت یهود و سهم یهودیان در بعضی از کتاب‌های مقدس (عهد عتیق و عهد جدید) چاپ شده و شرح آن در باب پانزدهم صحیفه یوشع کتاب ششم عهد عتیق آمده است. باب 27 سِفْر (کتاب) اعداد میگوید: دختران صَلُفحاد ... نزدیک آمدند ... گفتند پدر ما در بیابان مُرد و پسری نداشت. پس چرا نام پدر ما از این جهت که پسری ندارد از میان قبیله‌اش محو شد؟ ... خداوند موسی را خطاب کرده گفت: دختران صَلُحفاد راست میگویند. البته در میان برادران پدر ایشان ملک موروثی به ایشان بده ... شماره 6 و 7: 36 سفر اعداد میگوید: موسی گفت: این است آنچه خداوند در باره دختران صَلُحفاد امر فرموده، گفته است به هر که در نظر ایشان پسند آید به زنی داده شوند، لیکن در قبیله سبط پدران خود فقط به نکاح داده شوند. پس میراث بنی‌اسرائیل از سبط به سبط منتقل نشود بلکه هر یکی از بنی‌اسرائیل به میراث سبط پدران خود ملصق باشند. چطور یهودیان امروزی ساکن اسرائیل سرزمینی از بحر قلزم تا بحر فلسطین و از صحرا تا فرات را میخواهند؟ بزرگترین اشتباه یهودیان صهیونیست تشکیل دولت اسرائیل بود. چون در اروپا و آمریکا با در دست داشتن بانک‌ها و وسائل ارتباط جمعی از قبیل روزنامه و کتاب و فیلم و رادیو و تلویزیون بر افکار اروپائیان و آمریکائیان و در نتیجه بر افکار مردم در سراسر جهان حکومت میکردند. ولی امروزه هم باعث نفرت مردم از یهود شده‌اند و هم باعث نفرت مردم از آمریکا.