8


آمریکا در چنگ یهود

آمریکا امروزه با سیاست غلط خود که در راه منافع اسرائیل گام بر میدارد تخم تنفر از خود را در سراسر جهان میکارد. امریکا امروزه در چنگال یهودیانی است که با برنامه هرتصل کار میکنند. یعنی با دراختیار گرفتن وسائل ارتباط جمعی مردم بی اطلاع را پیرو خواستهای خود و هدف‌های خود ساخته‌اند. چون بیشتر فیلم سازی‌ها و روزنامه‌ها و مجلات و نشر کتاب و رادیو و تلویزیون در اختیار یهودی‌ها است و اینها هستند که افکار مردم بی اطلاع را هرطور که بخواهند میسازند و یکنفر را در نظر مردم شیطان‌تر از شیطان یا فرشته‌تر از فرشته‌ای میسازند. در نتیجه مجلس نمایندگان و سنا در چنگ یهودیان و خدمتگزار آنها است و قوانین عملاً مطابق خواست یهودیان و در راه منافع آنان و اسرائیل وضع میشود. در این راه از تحریک احساسات مسیحیان استفاده میشود. و در صورتیکه مسیحیان سرگرم بحث خدا بودن یا پسر خدا بودن یا پسر انسان یا پیغمبری مثل پیغمبران دیگر بودن عیسی مسیح میباشند آنها بوسیله کنگره و وسایل ارتباط جمعی فکر و نظر خود را در امور سیاسی و اجتماعی به آنها تلقین میکنند در صورتیکه عیسی مسیح خود را صریحاً پیغمبر و فرستاده خدا معرفی میکند. همانطور که میفرماید: نبی بی حرمت (احترام) نباشد مگر در وطن و خانه خویش. 57: 13 متی و 4: 6 مرقس. و محال است نبی بیرون از اورشلیم کشته شود. 33: 13 لوقا در بارة‌ اشاره به محل کشته شدن خود. و به خدا میگوید: حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسد. 3: 17 یوحنا. در انجیل، عیسی مسیح بارها خود را فرستاده خدا و خدا را فرستنده خود مینامد.

پطرس در شماره 22: 3 اعمال رسولان میگوید: زیرا موسی به اجداد گفت که خداوند خدای شما نبيّ مثل من از میان برادران شما برای شما بر خواهد انگیخت. 37: 7 اعمال رسولان را هم ببینید. چون موسی گفته بود: یَهُوَه خدایت نبی را از میان تو از برادرانت مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید. او را بشنوید. 15: 18 تثنیه (تورات). شماره 18 این باب را هم ببینید. یهودیان با در دست گرفتن وسائل ارتباط جمعی بر آمریکا و اروپا مسلط شده‌اند و در نتیجه بر جهان حکمرانی میکنند. بزرگترین اشتباه آنان ایجاد دولت اسرائیل بود زيرا یهودیانی را که در دنیا مظلوم معرفی میکردند بصورت ظالم‌ترین افراد معرفی نمودند. اینکار هم در اثر تعصب بیجای یک عده صهیونیست صورت گرفت. چون یهودیان هیچ احتیاجی به کشور مستقلی نداشتند. چون با سیاستی که در پیش گرفته بودند بر جهان حکومت میکردند، همانطور که حکومت میکنند. آنها با در دست گرفتن وسائل ارتباط جمعی نه تنها اروپا و آمریکا را تحت تسلط خود گرفتند و در سایه آن بر جهان حکومت میکنند بلکه سالانه میلیاردها دلار هم از این راه بدست می‌آورند. البته بیشتر بانکها را هم در اختیار دارند.

من فکر میکنم که تا پایان قرن بیست و یکم مسیحیان و مسلمانان و بودائیان از خواب غفلت و بیخبری بیدار میشوند و وسائل ارتباط جمعی را در اختیار میگیرند. یهودیانی هم که روشنفکر و واقع بین هستند به آنها خواهند پیوست، چون امروزه از ترس صهیونیست‌ها آلت دست آنها شده‌اند و با تشکیل حزب عدالت خواه اصلاح طلبی برای ساختن یک دنیای پاک همکاری خواهند کرد. دنیائی که در آن اثری از ظلم و فساد و جهل و فقر و خرد شدن شخصیت انسان‌ها نباشد. چون جهل و بی اطلاعی از کتاب مقدس خود و دیگران باعث تفرقه و اختلاف و دشمنی شده وگرنه با بررسی آنها متوجه میشوند همه یک چیز را میخواهند و فقط زبان‌ها فرق دارد و جنگ آنها جنگ عنب و اوزوم و انگور است هر کس به زبانی سخن از وصف تو گوید بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه. چون همه ادیان خواستار عدالت هستند.

اما صهیونیست‌ها به شماره 18: 15 پیدایش (کتاب اول عهد عتیق) تکیه میکنند که میگوید: در آن روز خداوند با ابرام (ابراهيم) عهد بست و گفت این زمین را از نهر مصر تا به نهر عظیم یعنی نهر فرات به نسل تو بخشیدم. در صورتیکه هیچوقت یهودیان مصر را تا نیل (نهر مصر) در اختیار نداشتند. حتی بر اسرائیل امروزی هم تسلط نداشتند جز مدت کوتاهی از 480 سال بعد از خروج بنی‌اسرائیل از مصر که سلیمان ساختن معبد اورشلیم را شروع کرد (1: 6 کتاب اول پادشاهان: کتاب یازدهم عهد عتیق) و ساختن معبد تا اسارت بابل 430 سال مدت سلطنت پادشاهان یهود بود و مدت کوتاهی هم مکابی‌ها حکومت کردند. البته از زمان رحبعام یعنی 36 سال بعد از شروع ساختن معبد، 10 نسل از دوازده نسل یعقوب دولت شمالی را بنام اسرائیل تشکیل داد و پادشاهان یهود در جنوب 430 سال سلطنت کردند. مدت 200 سال ایرانیان بر یهودیان حکومت می‌کردند و 100 سال یونانی‌ها بر آنجا حکومت می‌کردند و 300 سال رومی‌ها و در حدود 1320 سال مسلمانان بر آن حکومت میکردند. البته دولت یهود در سرزمینی بود که تقریباً مربعی بود که از شمال بحرالمیت (دریای مرده) به طرف دریای مدیترانه و از جنوب بحرالمیت بطرف دریای مدیترانه تا فلسطین ادامه داشت؛ به همین کوچکی که امروزه دولت اسرائیل خیلی بیشتر از آن را در اختیار دارد. برای اطلاع از سهم یهودیان به باب پانزدهم صحیفه یوشع (کتاب ششم عهد عتیق) مراجعه کنید. این نقشه را در آخر بعضی از کتابهای مقدس که چاپ شده می‌بینید. مطابق شماره 9: 36 اعداد : مِلک از یک سبط (یک نسل و یک قبیله) به سبط دیگر منتقل نشود... یهودیان با بسط دمکراسی و بیدار شدن دینداران و تشکیل حزب اصلاح طلب عدالت خواه يهودي نفوذ خود را در آینده از دست خواهند داد. چون تعداد آنها در امریکا شاید در حدود 5 میلیون نفر باشد در صورتیکه جمعیت آمریکا شاید در حدود 185 میلیون نفر باشد. وقتی عیسویان و بودائیان و مسلمانان و یهودیان حق پرست بیدار شوند و متحد گردند اکثریت مطلق را در کنگره بدست خواهند آورد و رئیس جمهور و نمایندگان کنگره دیگر آلت دست یک عده صهیونیست افراطی نخواهند بود و رفته رفته عدالت در آمریکا و اروپا و در سراسر جهان حکومت خواهد کرد.