14

دروغ و فريب 6


چه کسانی به مسیحیان دروغ گفته و میگویند؟

شماره 6: 14 انجیل یوحنا میگوید: هیچکس نزد پدر جز بوسیله من نمی‌آید. باید توجه داشت که هیچکدام از سه انجیل دیگر چنین حرفی نمی‌زنند. باید توجه داشت که در حدود 70 مطلب در انجیل یوحنا وجود دارد که سه انجیل دیگر کوچکترین اشاره‌ای به آن ندارند، و مسیحیان بیشتر به این مطالب استناد میکند.

شماره 28 تا 30: 11 انجیل متی میگوید: بیائید نزد من ای تمام زحمت کشان و گران باران، و من شما را آرامی خواهم بخشید. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من حلیم و افتاده دل میباشم، و در نفوس خود آرامی خواهید یافت. زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک. در صورتیکه عیسی در شماره 17 تا آخر باب 5 انجیل متی بار افراد را سنگین‌تر کرده است. پس این سبک سازی بار یهودیان چه بوده؟ این سبک سازی بار یهودیان برگرداندن آنان به تورات بوده و آزادسازی آنان از بار سنگینی که مشایخ یهود (علماء دینی یهود) به عهده آنان گذاشته بودند. (همان کاری که دانشمندان فریبکار دکاندار اسلامی کرده بودند و میکنند.) چون شماره 17 تا آخر باب 5 انجیل متی میگوید: عیسی گفت: گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات یا صحف انبیاء را باطل سازم، نیامده‌ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم ... پس هر که یکی از این احکام کوچکترین (کوچکترین حکم تورات) را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود. اما هر که به عمل آورد و تعلیم نماید او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. زیرا به شما میگویم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان (دو دسته از یهودیان) افزون نشود به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد. شنیده‌اید که به اولین (یعنی در تورات) گفته شده است قتل مکن و هر که قتل کند سزاوار حکم شود. لیکن من به شما میگویم هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد مستوجب حکم باشد. و هر که برادر خود را راقا گوید مستوجب قصاص باشد و هر که احمق گوید مستحق آتش جهنم بُوَد ... شنیده‌اید که به اولین گفته شده است زنا مکن. لیکن من به شما میگویم هر کس به زنی نظر شهوت اندازد، هماندم (همان دم) در دل خود با او زنا کرده است. پس اگر چشم راستت ترا بلغزاند قلعش کن (از کاسه در آر) و از خود دور انداز. زیرا ترا بهتر آن است که عضوی از اعضایت تباه گردد از آنکه تمام بدنت در جهنم افکنده شود ... و گفته شده است هر که از زن خود مفارقت جوید طلاق نامه‌ای به او بدهد. (مطابق شماره اول باب 24 سفر تثنیه) لیکن من به شما میگویم هر که به غیر علت زنا زن خود را از خود جدا کند باعث زنا کردن او میباشد. و هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کرده باشد ... باز شنیده‌اید که به او این گفته شده است که قسم دروغ نخورید ... لیکن من به شما میگویم هرگز قسم نخورید ... شنیده‌اید که گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی. لیکن من به شما میگویم با شریر مقاومت نکنید... شنیده‌اید که گفته شده است همسایه خود را محبت نما (مطابق شماره 18: 19 لاویان) و با دشمن خود عداوت کن. اما من بشما میگویم که دشمنان خود را محبت نمائید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید ... آیا عیسی مسیح احکام تورات را سخت‌تر کرده یا آسان‌تر؟ مسیحیانِ مدعی مسیحیت چقدر این احکام را انجام میدهند و داده‌اند؟ اما سبک کردن بار یهودیان. شماره 1 تا 28: 23 متی میگوید: آنگاه عیسی آن جماعت و شاگردان خود را خطاب کرده گفت: کاتبان و فریسیان بر کرسی موسی نشسته‌اند. پس آنچه به شما گویند نگاه دارید و بجا آورید، لیکن شما اعمال ایشان مکنید. زیرا می‌گویند و نمی‌کنند. زیرا بارهای گران و دشوار را می‌بندند و بر دوش مردم می‌نهند و خود نمیخواهند آنها را به یک انگشت حرکت دهند. همه کارهای خود را میکنند تا مردم ایشان را ببینند (ریاکاری میکنند)... بالا نشستن در ضیافت‌ها (مهمانی‌ها) و کرسیهای صدر (صندلی‌های بالای مجلس) را در کنایس (معبد یهودیان) دوست میدارند و تعظیم در کوچه‌ها را و اینکه ایشان را آقا آقا بخوانند. (البته این حرفها را در باره علماء یهود میزند نه در باره کشیش‌ها و آخوندهای مسلمان ولی می‌بینیم که آنها هم همینطور هستند. چون انسان‌ها همه انسان هستند و غرائزشان یکی است.) لیکن شما آقا خوانده مشوید زیرا استاد شما یکی است یعنی مسیح و جمیع شما برادرانید. هیچکس را بر زمین پدر خود نخوانید زیرا پدر شما یکی است که در آسمان است (در صورتیکه مسیحیان کشیشان خود را پدر میخوانند) و پیشوا خوانده مشوید زیرا پیشوای شما یکی است یعنی مسیح. هر که از شما بزرگتر باشد خادم شما بود. هر که خود را بلند کند پست گردد. هر که خود را فروتن سازد سرافراز گردد. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که درِ ملکوت آسمان را به روی مردم می‌بندید زیرا خود داخل آن نمی‌شوید و داخل شوندگان را از دخول مانع میشوید. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار زیرا خانه بیوه زنان را می‌بلعید و از روی ریا نماز را طویل میکنید، از آن رو عذاب شدیدتر خواهید یافت. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار زیرا برّ و بحر را میگردید تا مریدی پیدا کنید و چون پیدا شد او را دو مرتبه پست‌تر از خود پسر جهنم میسازید. (این را به علماء یهود میگوید نه به علماء مسیحیت و اسلام) ... وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که نعناع و ثبت و زیره را عشر (زکات: ده یک) میدهید و اعظم احکام شریعت یعنی عدالت و رحمت و ایمان را ترک کرده‌اید... ای رهنمایان کور که پشه را صافی میکنید و شتر را فرو میبرید. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار از آنرو که بیرون پیاله و بشقاب را پاک مینمائید و درون آنها مملو از جبر و ظلم است... وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که چون قبور سفید شده میباشید که از بیرون نیکو مینماید لیکن درون آن‌ها از استخوان‌های مردگان و سایر نجاسات پر است. همچنین شما نیز به مردم ظاهراً عادل مینمائید لیکن باطناً از ریاکاری و شرارت مملو هستید... چه میشود کرد؟ غرائز انسان‌ها تغییر نمیکند و تربیت صحیح هم وجود ندارد و دین دکانی برای دکانداران دینی شده. شماره 1 تا 20: 15 انجیل متی میگوید: آنگاه کاتبان و فریسیان اورشلم نزد عیسی آمده گفتند چون است که شاگردان تو از تقلید مشایخ تجاوز مینمایند زیرا هرگاه نان میخورند دست خود را نمی‌شویند. او در جواب گفت شما نیز با تقلید خویش از حکم خدا چرا تجاوز میکنید؟ زیرا خدا حکم داده است که پدر ومادر خود را حرمت دار و هر که پدر یا مادر را دشنام دهد البته هلاک گردد. (مطابق شماره 18 تا 21: 21 تثنیه باید سنگسار شود.) لیکن شما میگویید هر که پدر یا مادر خود را گوید آنچه از من به تو نفع رسد هدیه‌ای است، و پدر یا مادر خود را بعد از آن احترام نمی‌نماید. پس با تقلید خود حکم خدا را باطل نموده‌اید . ای ریاکاران اشعیاء (یکی از پیغمبران یهود) در باره شما نیکو نبوت نموده است که گفت این قوم با زبان‌های خود به من تقرب میجویند و با لبهای خویش مرا تمجید مینمایند لیکن دلشان از من دور است. (شماره 13: 29 کتاب اشعیاء نبی) پس عبادت مرا عبث (بیهوده) میکنند زیرا احکام مردم را به منزله فرایض (واجبات الهی) تعلیم میدهند. (همانطور که علماء مسیحی و مسلمان میکنند.) ... هر نهالی که پدر آسمانی من نکاشته (هر حکمی که در کتاب الهی نیست) باید کنده شود. ایشان را واگذارید. کوران راه نمایان کورانند. هرگاه کورکور را راهنما شود هر دو در چاه افتند... آنچه از دهان فرو میرود داخل شکم میگردد و در مبرز افکنده می‌شود. لیکن آنچه از دهان برآید از دل صادر میگردد. و این چیزها است که انسان را نجس میسازد. زیرا که از دل بر می‌آید خیالات بد و قتل‌ها و زناها و شهادات دروغ و کفرها. این‌ها است که انسان را نجس میسازد لیکن خوردن با دست‌های نشسته انسان را نجس نمیگرداند...

شماره 28 تا 31: 21 انجیل متی میگوید: عیسی گفت: چه گمان دارید؟ شخصی را دو پسر بود نزد نخستین آمد و گفت ای فرزند امروز به تاکستان من رفته به کار مشغول شو. در جواب گفت نخواهم رفت. اما بعد پشیمان گشته برفت. و به دومین نیز همچنین گفت. او در جواب گفت ای آقا من میروم ولی نرفت. کدام یک از این دو خواهش پدر را بجا آورد؟ گفتند اولی.

وقتي مسيح گفت هيچكس نزد پدر جز بوسيله من نمي‌آيد. (متي 14:6) اين عبارت بوسیله من یعنی بازگشت به تورات نه به وسیله مشایخ و کاتبان و فریسیان ریاکار و نه زیر بار سنگینی که آنان به مردم تحمیل کرده‌اند.