11

دروغ و فريب 3


چه کسانی به مردم دروغ گفته و میگویند ؟


چه كساني مسيحيان را فريب داده و فريب ميدهند ؟

چه کسی به مسیحیان گفته ایمان به مسیح باعث رستگاری است؟ در صورتیکه عیسی مسیح در 36: 12 انجیل متی میگوید: ... هر سخن باطل که مردم گویند حساب آن را در روز داوری خواهند داد. و در 27: 16 متی میگوید: ... پسر انسان خواهد آمد در جلال پدر خویش به اتفاق ملائکه خود و در آنوقت هر کسی را موافق اعمالش جزا خواهد داد. مطابق اعمالش جزا خواهد داد یا مطابق ادعایش؟ و در 21 تا 27: 7 متی میگوید: نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آنکه اراده پدر مرا که در آسمان است بجا آورد. بسا در آن روز مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا آیا به نام تو نبوت ننمودیم؟ و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم؟ (بيماران را شفا نداديم؟) و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه به ایشان صریحاً خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم. ای بدکاران از من دور شوید. پس هر که این سخنان را بشنود و آنها را بجا آورد او را به مردی تشبیه می‌کنم که خانه خود را بر سنگ بنا کرد، و باران باریده سیلاب‌ها روان گردید و بادها وزیده به آن خانه زورآور شد و خراب نگردید. زیرا بر سنگ بنا شده بود. و هر که این سخنان مرا شنیده به آن‌ها عمل نکرد به مردی نادان ماند که خانه خود را بر ریگ بنا نهاد و باران باریده و سیلاب‌ها جاری شد و بادها وزیده به آن خانه زور آورد و خراب گردید و خرابی آن عظیم بود. 27: 13 و 46 تا 49: 6 لوقا را هم ببینید. آیا کسانی که اراده خدا را بجا آورند داخل ملکوت آسمان میشوند یا کسانی که مسیح را خداوند خداوند گویند؟ آیا کسانی که به نام مسیح نبوت میکنند و دیوها را اخراج میکنند (مریضان را شفا میدهند) و معجزات بسیار ظاهر میسازند ولی بدکار هستند، مسیحی واقعی هستند یا کسانی که سخنان مسیح را میشنوند و آن را بجا می‌آورند یعنی به آن عمل میکنند مسیحی هستند و داخل ملکوت آسمان میشوند؟ عیسی مسیح در 20: 5 متی میگوید: ... تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد. آیا ایمان به مسیح باعث رستگاری و داخل ملکوت آسمان شدن است یا عادل بودن و رعایت حقوق دیگران را کردن؟ یعقوب در 14 تا 24: 2 رساله خود مینویسد: ای برادران من چه سود دارد اگر کسی گوید ایمان دارم وقتی که عمل ندارد. آیا ایمان میتواند او را نجات بخشد؟ پس اگر برادری یا خواهری برهنه و محتاج خوراک روزانه باشد و کسی از شما به ایشان گوید به سلامتی بروید و گرم و سیر شوید لیکن مایحتاج بدن را به ایشان ندهد چه نفع دارد؟ همچنین ایمان نیز اگر اعمال ندارد در خود مرده است. بلکه کسی خواهد گفت تو ایمان داری و من اعمال دارم. ایمان خود را بدون اعمال به من بنما و من ایمان خود را از اعمال خود به تو خواهم نمود (نشان خواهم داد). تو ایمان داری که خدا واحد است نیکو میکنی. شیاطین نیز ایمان دارند و میلزرند. ولیکن ای مرد باطل آیا میخواهی دانست که ایمان بدون اعمال باطل است؟ آیا پدر ما ابراهیم به اعمال عادل شمرده نشد وقتی که پسر خود اسحاق را به قربانگاه گذرانید؟ می بینی که ایمان با اعمال او عمل کرد و ایمان از اعمال کامل گردید و آن نوشته تمام گشت که میگوید ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او به عدالت محسوب گردید و دوست خدا نامیده شد. پس می بینید که انسان از اعمال عادل شمرده میشود نه از ایمان تنها. کمی فکر کنید. چه کسی مسیحیان را فریب داده و گفته ایمان به مسیح باعث نجات و رستگاری است؟! آیا ایمان وقتی عمل ندارد باعث نجات است؟ آیا ایمان بدون اعمال باطل نیست؟ آیا ایمان با اعمال کامل نمیگردد؟ چه کسی به مسیحیان دروغ گفته و چه کسانی به آنها دروغ میگویند؟ مسیح در 46: 6 لوقا میگوید: چون است که مرا خداوندا خداوندا میگوئید و آنچه میگویم بعمل نمی آورید؟ ایمان به مسیح و او را آقا و لرد خواندن نشانه مسیحیت نیست بلکه عمل به گفته ها و دستورهای مسیح باعث رستگاری است. روحانی نماها به مردم دروغ گفته اند.

عیسی مسیح در 12 و 13: 9 متی میگوید: ... نه تندرستان بلکه مریضان احتیاج به طبیب دارند. لکن رفته این را دریافت کنید که رحمت میخواهم نه قربانی زیرا نیامده ام تا عادلان را بلکه گناهکاران را به توبه دعوت نمایم. چون 11: 1 کتاب اشعیاء میگوید: خداوند میگوید از کثرت قربانی های شما مرا چه فایده است. از قربانیهای سوختنی قوچ ها و پیه پرواری ها سیر شده‌ام و به خون گاوان و بره ها و بزها رغبت ندارم. و 6 و 7: 6 هوشع میگوید: ... رحمت را پسند کردم، نه قربانی را و معرفت خدا را بیشتر از قربانیهای سوختنی. اما ایشان مثل آدم از عهد تجاوز نمودند و در آنجا به من خیانت ورزیدند.

آیا عیسی مسیح برای توبه کردن گناهکاران آمده يا نه؟ آيا آمده است كه گناهكاران توبه كنند و دست از گناهكاري بردارند و عادل شوند یا آمده تا قربانی گناه مردم شود و مردم هر چه گناه کنند بخاطر قربانی شدن عیسی مسیح بخشوده شوند و مردم در گناهکاری آزاد باشند؟ چه کسانی به مردم دروغ گفته اند و دروغ میگویند؟

عیسی مسیح در 3 و 7 و 11: 18 انجیل متی میگوید: ... تا بازگشت (توبه) نکنید و مثل طفل کوچک نشوید هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد. ... لابد است از وقوع لغزش ها. لیکن وای بر کسی که سبب لغزش باشد. زیرا كه پسر انسان آمده است تا گم شده را نجات دهد. آمده تا گناهکاران توبه کنند و دست از گناه بردارند.

عیسی مسیح آمده تا مردم را از دست روحانی نماهای یهودی (مشایخ) آزاد کند و آنها را به بازگشت به احکام تورات دعوت کند. چون در 17 تا 20: 5 متی میگوید: گمان مبرید که آمده ام تا تورات یا صحف انبیاء را باطل سازم. نیامده ام تا باطل نمایم، بلکه تا تمام کنم. زیرا هر آینه به شما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود همزه ای یا نقطه ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. پس هر که یکی از این احکام کوچکترین (احکام تورات) را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود. اما هر که به عمل آورد و تعلیم نماید او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. زیرا به شما میگویم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان (دو دسته از یهودیان) افزون نشود به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد. آمده تا تورات را باطل کند یا آن را کامل و اجرا کند؟ آیا آمده تا گناهان مردم را با مصلوب شدن خود بردارد یا آمده تا عدالت کاتبان و فریسیان بیشتر شود؟ چه کسی به مردم دروغ گفته و چه کسانی به مردم دروغ میگویند؟ عیسی مسیح در شماره 28 تا 31: 21 انجیل متی میگوید: ... چه گمان داريد شخصی را دو پسر بود نزد نخستین آمده گفت ای فرزند امروز به تاکستان من رفته به کار مشغول شو. در جواب گفت نخواهم رفت اما بعد پشیمان گشته برفت و به دومین گفت. او در جواب گفت ای آقا من میروم، ولی نرفت. کدام یک از این دو خواهش پدر را بجا آورد؟ گفتند اولی... کسی که مسیح را خدا یا پسر خدا یا نبی مخصوص یا نبی (پیغمبر) نمیشناسد ولی دستورهای او را انجام میدهد از مسیح پیروی کرده یا کسی که مسیح مسیح میکند و او را خداوند خداوند میخواند ولی اراده پدر او را بجا نمی آورد؟ كداميك از اين دو دستورهای او را كه دستورهای پدر او میباشد بجا آورده؟ چون عیسی مسیح در 24: 14 یوحنا میگوید: ... کلامی که میشنوید از من نیست بلکه از پدری است که مرا فرستاد. چه کسی به مردم دروغ گفته و میگوید؟ مسیح آمده بود که مردم را از تقلید روحانی نماهای یهودی نجات دهد و آنها را به عمل کردن به احکام تورات برگرداند. چون در 6 تا 9: 15 انجیل متی میگوید: ... با تقلید خود (از مشایخ) حکم خدا را باطل نموده اید. ای ریاکاران اشعیاء در باره شما نیکو نبوت نموده است که گفت این قوم به زبانهای خود به من تقرب میجویند و به لب های خود مرا تمجید مینمایند لیکن دلشان از من دور است. پس عبادت مرا عبث (بیهوده) میکنند. زیرا احکام مردم (نظر مشایخ) را به منزله فرایض تعلیم میدهند. و در 4 و 15: 23 انجیل متی میگوید: ... بارهای گران و دشوار را می بندند و بر دوش مردم می‌نهند و خود نمیخواهند آنها را با یک انگشت حرکت دهند. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار زیرا برّ و بحر را میگردید تا مریدی پیدا کنید و چون پیدا شد او را دو مرتبه پست تر از خود پسر جهنم میسازید. به روايت انجيل همین کاهنین یهودی بودند که با تهمت او را بکشتن دادند.