1


تاريخ نگارش كتاب عهد عتيق مشهور به تورات


کتاب عهد عتیق مشهور به تورات کم و بیش در حدود هزار سال بعد از موسی (ع) نوشته شده

چون مطابق شماره 1 باب 6 کتاب اول پادشاهان، سلیمان 476 سال بعد از خروج موسی از مصر پادشاه شد. و چون معبد سلیمان در سال 480 يعني چهار سال بعد از سلطنت سلیمان ساخته شد.

مطابق شماره 42، باب 11 کتاب اول پادشاهان سلیمان 40 سال سلطنت کرد.

مطابق شماره 21، باب 14 کتاب اول پادشاهان رَحُبعام 17 سال سلطنت کرد.

مطابق شماره 2، باب 15 کتاب اول پادشاهان اَبِیّام 3 سال سلطنت کرد.

مطابق شماره 10، باب 15 کتاب اول پادشاهان آسا 41 سال سلطنت کرد.

مطابق شماره 42، باب 22 کتاب اول پادشاهان یهوشافاط 25 سلطنت کرد.

مطابق شماره 17، باب 8 کتاب دوم پادشاهان یهورام 8 سال سلطنت کرد.

مطابق شماره 26، باب 8 کتاب دوم پادشاهان اخزیا 1سال سلطنت کرد.

مطابق شماره 3، باب 11 کتاب دوم پادشاهان عتلیا 6 سال سلطنت کرد.

مطابق شماره 1، باب 12 کتاب دوم پادشاهان یهوآش 40سال سلطنت کرد.

مطابق شماره 1 و 2، باب 14 کتاب دوم پادشاهان امصیا 29سال سلطنت کرد.

مطابق شماره 2، باب 15 كتاب دوم پادشاهان عزريا 52 سال سلطنت كرد.

مطابق شماره 33، باب 15 کتاب دوم پادشاهان یوتام 16 سال سلطنت کرد.

مطابق شماره 1 و 2، باب 16 کتاب دوم پادشاهان آحاز 16 سال سلطنت کرد.

مطابق شماره 1 و 2، باب 18 کتاب دوم پادشاهان جزقیا 29 سال سلطنت کرد.

مطابق شماره 1، باب 21 کتاب دوم پادشاهان مَنَسّی 55سال سلطنت کرد.

مطابق شماره 19، باب 21 کتاب دوم پادشاهان آمون 2 سال سلطنت کرد.

مطابق شماره 1، باب 22 کتاب دوم پادشاهان یوشیا 31 سال سلطنت کرد.

مطابق شماره 31، باب 23 کتاب دوم پادشاهان یهو آحاز 3 ماه سلطنت کرد.

مطابق شماره 36، باب 23 کتاب دوم پادشاهان الیاقیم 11سال سلطنت کرد.

مطابق شماره 8، باب 24 کتاب دوم پادشاهان یهویاکین 3 سال سلطنت کرد.

مطابق شماره 18، باب 24 کتاب دوم پادشاهان صدقیا 11 سال سلطنت کرد.

جمع کل از خروج بنی‌اسرائیل از مصر تا نابودی یهودا 912 سال

مطابق شماره 9 تا 36:21 کتاب دوم تواریخ ایام در زمان سلطنت نَبوُکَد نَصَّر پادشاه بابل: خانۀ خدا (معبد سلیمان) را سوزاندند و حصار اورشلیم را منهدم ساختند و همه قصرهایش را با آتش سوزاندند و جمیع آلات نفیسه آنها را ضایع کردند و بقیه السیّف را به بابل به اسیری بردند که ایشان تا زمان سلطنت پادشاهان فارس او را و پسرانش را بنده بودند.

و مطابق باب اول کتاب عَزرا : ... کورش ... فرماني نافذ کرد که یهودیان میتوانند به اورشلیم بروند و خانه یَهُوَه را بنا نمایند. ولی مطابق شماره 4:4 عَزرا اهل زمین دستهای یهودا را سست کردند و ایشان را در بنا نمودن به تنگ آوردند. و مطابق شماره 4:5 عَزرا تا سلطنت داریوش، پادشاه فارس، قصد ایشان را باطل نمودند. تا سال دوم سلطنت داریوش. و مطابق شماره 6:15 عَزرا ساختمان خانه در روز سوم در سال ششم داریوش پادشاه تمام شد.

و مطابق شماره 7:11 عَزرا : این است صورت مکتوبی (نامه‌ای) که ارتحشستا پادشاه به عَزراي کاهن و کاتب داد که کاتبِ کلمات وصایای خداوند و فرائض او بر اسرائیل بود.

مطابق شماره 36:21 کتاب دوم تواریخ ایام اورشلیم در تمامی ایامی که ویران ماند آرامی یافت تا هفتاد سال سپری شد.

لذا کتاب عهد عتیق در حدود هزار سال بعد از خروج بنی‌اسرائیل از مصر بدست عَزراي کاهن نوشته شد.